Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

IV SA/Wa 1785/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

Śródlądowej z dnia [...] czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Minister Gospodarki Morskiej...
w [...] z dnia [...] lutego 2020 r., nr [...], o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działek nr [...] obr. [...]. W uzasadnieniu podano, iż pismem z dnia...

IV SA/Wa 822/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla tymczasowej rozbudowy budynku małej gastronomii o konstrukcji drewnianej dla tzw. '[...]' zaadaptowanej...
działalności gastronomicznej., W dniu 16 grudnia 2016 r. Wójt Gminy [...] zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania...

IV SA/Wa 1951/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy wprowadzone do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta nie przewidywała maksymalnego...
stanowiących postawę zawieszenia postępowania w przedmiotowym postępowaniu, do spraw w przedmiocie wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy bądź lokalizacji...

IV SA/Wa 2153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

, że dopuszczenie możliwości zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy na wiele lat narusza zasady sprawiedliwości społecznej i praworządności. Powołano...
warunków zabudowy bądź lokalizacji inwestycji celu publicznego i możliwości bezterminowego zawieszania prowadzonych, na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów ustawy...

IV SA/Wa 1531/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

pkt 2 Prawa wodnego z 2001 r., do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy...
, że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji jest równoznaczne z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego...

III OSK 1086/21 - Wyrok NSA z 2022-09-06

o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy wprowadzone do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa...
lub decyzji o warunkach zabudowy. Doktryna i orzecznictwo negatywnie oceniały taką bezterminową możliwość zawieszenia postępowań administracyjnych., Skarżąca wskazała na wyrok...

IV SA/Wa 1656/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

pod wskazanymi warunkami. W postanowieniu tym zostało wskazane m. in., że 'całkowitą wysokość zabudowy na obszarze [...] należy określić na podstawie ekspertyzy nawigacyjnej...
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej., Stosownie do treści art. 37 ust. 3 ustawy o obszarach morskich pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy...

VII SA/Wa 1333/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-14

, oceny wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie zmian w zalesianiu, zadrzewianiu, tworzeniu...
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla ww. przedsięwzięcia budowlanego, wnosząc równocześnie o uwzględnienie wskazanych warunków: 1) realizacja obiektów...

V SA/Wa 729/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-22

i dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu jej zrealizowania, wystąpienia do odpowiednich władz o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określenia kosztów...
poinformował również Beneficjenta, iż w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania...

IV SA/Wa 975/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

', objaśnionego w art. 67 Prawa wodnego z 2001 r. Zgodnie z art. 15 i 67 Prawa wodnego z 2001 r. regulacja koryta służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie...
z 2001 r. nie wskazuje takich warunków., Dalej Strona podniosła, że nawet gdyby przyjąć, że organ II instancji ma rację, to w zasadzie między wierszami twierdzi...
1   Następne >   2