Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 1295/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

w [...]., W uzasadnieniu postanowienia Kurator Oświaty dokładnie opisał warunki lokalowe oraz organizację zajęć w SP w [...] podkreślając, że wbrew twierdzeniom Gminy...
, niż ma to miejsce w SP w [...]. Co więcej, SP Nr [...] w [...] nie posiada placu zabaw, tak więc warunki do zabaw ruchowych na zewnątrz są dużo gorsze, a dzieci obecnie korzystają...

II SA/Wa 1597/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

z zajęciami w oddziale przedszkolnym na 12 do 20 godzinach. Przyjęcie dzieci do ZWP w szkole macierzystej nie pogorszy warunków realizacji wychowania przedszkolnego. Celem...
na pogorszenie warunków realizacji wychowania przedszkolnego, sale lekcyjne są na tyle duże, że nie spowoduje to nadmiernego zagęszczenia. Budynki szkoły macierzystej i filii...

II SA/Wa 1598/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

w obwodzie szkoły, w tym uczęszczających do ww. szkoły filialnej, organizację nauczania i warunki lokalowo-dydaktyczne w szkole przeznaczonej do likwidacji oraz w szkole...
w [...], będą miały w zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole Podstawowej w [...]. W ocenie Wójta zastosowanie art. 89 ust. 13 Prawo oświatowe, byłoby...

II SA/Wa 943/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

(szkół nowoczesnych, doposażonych, posiadających dobre warunki lokalowe, a przede wszystkim zapewniających dzieciom równe warunki do rozwoju i nauki)., Z treści...
w wyposażeniu i warunkach kształcenia obu szkół, a ustalony stan faktyczny nie daje podstaw do stwierdzenia zasadności przekształcenia. Podstaw takich, zdaniem Kuratora...

II SA/Wa 1344/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

strony dotyczące braku naboru do Szkoły Podstawowej nr 3 nie wynikają z niezależnych od organu przyczyn, jak np. niekorzystne warunki demograficzne, ale wynikają...
z nieadekwatnego do istniejących warunków i możliwości, niekorzystnego dla tej szkoły, ukształtowania obwodu szkolnego. Wskazał, że istnienie szkoły jest zasadne, gdyż umożliwi...

I SA/Wa 1569/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-09

Podstawowa w K. nie powinna być zlikwidowana, ponieważ zapewnia dzieciom bezpieczne i sprzyjające warunki nauki. Uczniowie korzystają z sali gimnastycznej, pracowni...
i znacznie pogorszy warunki nauki. Szkoła Podstawowa w K. jest również ośrodkiem życia kulturalnego dla miejscowej społeczności lokalnej. Likwidacja szkoły w K. spowoduje...

IV SA/Wa 689/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

do stwierdzenia, że w kontrolowanej sprawie oba wymieńiowe warunki nie zostały spełnione., Jak wskazano w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji kompletne akta sprawy zakończonej...
, której właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej była J. T. w latach 1952-1954 wybudowana została Szkoła Podstawowa nr [...], a zajęcia gruntu pod zabudowę szkoły dokonano...