Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

IV SA/Wa 1920/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-14

Budownictwa z dnia (...) sierpnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - skargę oddala - Decyzją z dnia...
planu, a w przypadku jego braku, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy inwestycja...

IV SA/Wa 1400/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę - Wojewoda...
. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) nie uzgodnił projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą 'budowa budynku...

II OSK 1200/08 - Wyrok NSA z 2009-07-21

[...] sierpnia 2007 r. o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowego jednokondygnacyjnego...
wydaje decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak też decyzje o warunkach zabudowy, o ile nie ma planu miejscowego dla danego terenu. Przedmiotowa działka...

IV SA/Wa 2464/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-27

z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy - skargę oddala...
. 144 k.p.a. uchylił zaskarżone przez C. S.A. we W. postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2007 r., uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 2211/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-10

i Budownictwa z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy - oddala skargę - Decyzją Nr [...] Wojewody [...] z dnia [...] czerwca...
), po rozpatrzeniu wniosku 'S.', o ustalenie warunków zabudowy dla budowy tymczasowej stacji tankowania samochodów gazem propan-butan na obszarze kolejowym - terenie zamkniętym...

IV SA/Wa 622/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-18

z siedzibą w S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę Decyzją z dnia...
morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz U. z 2004r, Nr 6, poz. 41) po rozpatrzeniu wniosku T. Sp. z o. o. z siedzibą w G. odmówił ustalenia warunków zabudowy...

IV SA/Wa 966/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-14

z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. - oddala skargę - Syg. akt IV SA/Wa 966/10, Uzasadnienie...
stycznia 2010 roku na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2010 roku, znak [...] odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 2116/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-24

z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla postanowienie organu II instancji; 2. zaskarżone...
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie rozlewni gazu płynnego o całkowitej pojemności zbiorników ok. [...] m wraz ze stanowiskami przeładunkowymi...

IV SA/Wa 588/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-01-14

sprawy ze skargi Wójta Gminy K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...]czerwca 2004r. [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: 1...
w [...] z dnia [...] lutego 2004r. ustalającą warunki zabudowy dla projektowanej inwestycji pod nazwą farmy elektrowni wiatrowej położonej w rejonie D., Po wniesieniu skargi...

IV SA/Wa 2208/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-14

Infrastruktury z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy - oddala skargę - Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] kwietnia...
przestrzennym odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazu LPG oraz pomieszczenia ochrony na działce nr ewidencyjny [...] (obręb...
1   Następne >   +2   +5   +10   36