Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Ol 604/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-15

. W. i A.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z '[...]' r. Samorządowe Kolegium...
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zbiornika wodnego na działce '[...]' - utrzymało zaskarżoną decyzję w całości w mocy...

II SA/Ol 547/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-22

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że w dniu 22 sierpnia 2019 r...
. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek spółki A o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych A o mocy maksymalnej...

II SA/Ol 573/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-11-03

niejawnym sprawy ze skargi R.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego '[...]' z dnia '[...]'r., nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy postanawia 1) umorzyć...
z '[...]'r. Wójta '[...]'w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie '[...]'uchyliło zaskarżoną decyzję w części, tj. w punkcie 2 i określiło...

I SA/Wa 2153/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

do drogi publicznej. W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości Parafia powzięła informację, że pomimo przylegania...
do akt sprawy orzeczeń w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z decyzją Prezydenta miasta W. nr [...] z dnia...

II SA/Ol 574/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-13

o jej oddalenie wyjaśniając, że co do zasady stroną w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy jest spółdzielnia mieszkaniowa, natomiast członek spółdzielni może być uznany...
w sposób prawidłowy dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, jak również stanu faktycznego i prawnego terenu...

I SA/Wa 3007/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

właściciela nieruchomości, co do której zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu. W ocenie Sądu poglądy prawne wyrażone w uzasadnieniu...

II SA/Ol 213/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-14

. 293), dalej: 'u.p.z.p.'. Decyzja lokalizacyjna powinna bowiem określać warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy wynikające z przepisów...
wynika zaś, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ma określać warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy, wynikające...

II SA/Ol 601/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-08

, że właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy: warunków i zasad zagospodarowania terenu...
oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych (pkt 1); stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji (pkt 2), co też organ uczynił...

I OSK 1846/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

- pod zabudowę; nr [...] o powierzchni [...] m2 - pod zabudowę; nr [...] o powierzchni [...] m2 - pod zabudowę; nr [...] o powierzchni [...] m2 - zabudowaną...
; nr [...] o powierzchni [...] m2 - pod zabudowę; nr [...] o powierzchni [...] m2 - pod zabudowę; nr [...] o powierzchni [...] m2 - pod drogę - [wszystkie] wykazane na mapie przyjętej...

I SA/Wa 548/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

cywilnego wprost wskazują, kiedy i na jakich warunkach nieruchomość można zbyć, organ nie może tych przepisów zignorować, powołując się nieobowiązującą instrukcję...
w karcie inwentaryzacyjnej nr [...]. Nieruchomość stanowi działkę o pow. [...] m2 z zabudową budynkiem mieszkalnym 5-kondygnacyjnym z wyłączeniem [...] lokali sprzedanych...
1   Następne >   2