Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SA/Bd 361/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

. Do dokumentacji projektowej złożonej [...] lipca 2018 r. wnioskodawca przedłożył decyzję o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy, znak: [...] z [...] maja 2018 r...
'prawidłową' decyzję o warunkach zabudowy. Ustalono, że druga z doręczonych decyzji wydana była również [...] maja 2018 r. i posiadała tożsamy znak sprawy. Obie decyzje różniły...

II OW 86/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-16

Małopolskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego w zakresie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy wskazać Prezydenta Miasta Krakowa, miasta na prawach powiatu...
decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie wydania...

II OW 55/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku warsztatu samochodowego w pasie terenu zarezerwowanym...
pod autostradę postanawia: wskazać, jako organy właściwe do uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy W. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

II OW 26/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza C. znak: [...] z dnia 20 grudnia 2011 r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 'budynek...
projektu decyzji o warunkach zabudowy Starostę Brzeskiego Starosta Brzeski pismem z dnia 9 lutego 2012 r. zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II OW 28/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza C. znak: [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 'budynek...
postanawia: wskazać jako organ właściwy do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy Starostę Brzeskiego Starosta Brzeski pismem z dnia 9 lutego 2012 r. zwrócił...

II OW 143/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Bochnia z dnia [...] maja 2012 r. znak: [...] o warunkach zabudowy postanawia: wskazać Starostę Powiatu...
Bochnia o warunkach zabudowy dla inwestycji R. T. i W. T. polegającej na budowie budynku garażowego w granicy z działką [...] wbudowanego w skarpę, rozbudowy instalacji...

II OW 24/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: wskazać jako organ właściwy do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy Starostę...
: [...] o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego 'budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr [...] w m. W., gm. C...

II OW 39/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

do uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza C. znak: [...] z dnia [...] stycznia 2012 r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 'budynek mieszkalny...
jako organ właściwy do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy Starostę Brzeskiego Starosta Brzeski pismem z dnia 19 marca 2012 r. zwrócił się do Naczelnego...

II OW 115/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: wskazać Starostę Powiatu Ostrowskiego jako organ właściwy w sprawie. Pismem z dnia 17 czerwca 2014 r. Starosta...
właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie budynku inwentarskiego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym i hodowlanym...

II OW 131/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

właściwego do uzgodnienia decyzji Wójta Gminy N. o warunkach zabudowy na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych postanawia: wskazać Starostę Gnieźnieńskiego jako organ...
nim a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego poprzez wskazanie Marszałka jako organu właściwego do uzgodnienia projektów trzech decyzji o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   6