Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Bk 697/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-20

przeniesienia przedmiotowego schroniska, wskazując, że uzyskał decyzję o warunkach zabudowy działki (położonej w obrębie P. w gminie G.), na którą ma być przeniesione schronisko...
się bowiem kserokopia decyzji Wójta Gminy G. z dnia [...] maja 2016 r. (nr [...]) ustalająca skarżącemu warunki zabudowy działki nr [...] położonej w obrębie P. w gminie G., w związku...

IV SA/Wa 2512/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

organy nadzoru budowlanego, a nie Inspekcja Weterynaryjna. Jeżeli nieruchomość jest użytkowana w sposób sprzeczny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
zakład, który jest zlokalizowany na danej nieruchomości jest decyzją o charakterze decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia wodnoprawnego. W tych przypadkach stroną...

II SA/Łd 126/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-10

I instancji powołał się również na decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...], którą odmówiono ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie schroniska...
, W ocenie PLW Fundacja nie spełnia następujących wymagań infrastrukturalnych warunków, co stanowi naruszenie norm prawa materialnego wynikających z przepisów rozporządzenia...

I OSK 16/21 - Wyrok NSA z 2022-10-04

się również na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] września 2015 r., którą odmówiono ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie schroniska dla bezdomnych...
k.p.a., W ocenie PLW Fundacja nie spełnia następujących wymagań infrastrukturalnych warunków, co stanowi naruszenie norm prawa materialnego wynikających z przepisów...

II OSK 1633/17 - Wyrok NSA z 2018-02-08

4 i § 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego...
uniemożliwiającym przywrócenie terminu., Zauważyć wypada, ze stosownie do § 15 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków...

II OSK 1634/17 - Wyrok NSA z 2018-02-08

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego - Dz.U. poz. 545...
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. poz. 545), na obszarach wiejskich...

IV SA/Wa 1206/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

prowadzonych w trudnych warunkach i za własne środki finansowe oraz za środki darczyńców., Konkludując Towarzystwo zauważyło, iż od momentu wydania decyzji przez Powiatowego...
organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną, po spełnieniu warunków określonych przez Zarząd Główny. Jednym z celów statutowych Towarzystwa - zgodnie z § 9 pkt 8 statutu...

II OSK 1408/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

warunków, w jakich będzie funkcjonować schronisko. Sąd nie odniósł się również do zgłaszanej konieczności przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego oraz naruszenia wskazanych...
). Powyższe warunki nie zostały spełnione w analizowanym zarzucie, co czyniło niemożliwym w ogóle odniesienie się do niego., Za chybiony uznać też trzeba zarzut naruszenia...

IV SA/Wa 911/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

warunków, minimalizując w ten sposób związane z nimi zagrożenie dla zdrowia (Wyrok WSA w Szczecinie z 7 listopada 2019 r., II SA/Sz 752/19, LEX nr 2761965)., Sąd...
, co do której ze względu na zabudowę podajnika nie było możliwości oszacowania ilości; - pozostałości mączki mięsno-kostnej we wnętrzu prasy i na elementach zewnętrznych; - mączkę...