Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Bk 146/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-06-14

: oświadczenie wnioskodawcy z dnia 28.09.2015 o wynajmie lokalu przy ulicy C. od dnia 01.09.2015, decyzja o warunkach zabudowy wydana na rzecz D. M. wraz z projektem...
: ustawą), zgłoszenie placówki do ewidencji powinno zawierać miejsce jej prowadzenia odpowiadające warunkom lokalowym, zgodnym z odrębnymi przepisami. Wnioskodawczyni...

II SAB/Łd 57/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-18

/Po 652/07, Lex Nr 460751) i w Lublinie (wyrok z dnia 8 czerwca 2006 roku, II SAB/Lu 19/06, Zeszyty NSA 2007/1/113). W odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy wypowiadał...
i rozpatrzenia skargi, nie stawiając ponadto dodatkowych warunków do jej wniesienia. Z powyższych względów Sąd nie podziela stanowiska organu, iż przedmiotowa skarga wniesiona...

IV SAB/Wr 20/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-27

o udostępnienie informacji publicznej, organ zaś uznał, że nie zachodzą warunki do udzielenia informacji, ponieważ wnioskowane informacje w zakresie strony przedmiotowej...
2007 r., IV SA/Po 652/07, Lex Nr 460751) i w Lublinie (wyrok z dnia 8 czerwca 2006 r., II SAB/Lu 19/06, Zeszyty NSA 2007/1/113), w odniesieniu zaś do decyzji o warunkach...

III SA/Gd 292/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-27

gruntów i ich klasyfikacji, zasad tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznej związanej z rozpoczęciem budowy, warunkami zabudowy...
wykonawczych., Zgodnie z art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela uzyskanie przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego jest uzależnione od spełnienia przez niego trzech warunków...

II SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

, Do zgłoszenia dołączono:, 1. Statut Bursy [...],, 2. Wykaz pracowników pedagogicznych,, 3. Informacja o warunkach lokalowych,, 4. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego...
potwierdzających spełnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w lokalu w którym miała funkcjonować bursa (art. 82 ust 2 pkt 3 lit d ustawy o systemie oświaty...

II SA/Sz 687/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-14

Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły...
nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu,, - zobowiązanie do zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki...