Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X
  • Symbol

I SA 1099/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-06

administracyjne dotyczą ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla czasowych inwestycji w obszarze docelowych rozwiązań komunikacyjnych, nie zaś ustanowienia praw...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na które powołuje się skarżący, nie zaprzeczają przeznaczeniu terenu wynikającego z dowodów przedstawionych na k. 29 i 30...

I SA 1496/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24

na ustalenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalić zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, w tym także dają uprawnienia gminom...
numerem [...], dla której jest urządzona księga wieczysta Kw. [...] znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B58 MNL- zabudowa jednorodzinna na działkach zalesionych...

I SA 1354/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-28

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym wprawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299) ustala zarówno krąg uprawnionych, jak i warunki...
., Dekret stanowi samodzielną, niezwiązaną z warunkami wynikającymi z ustawy z 14 lipca 1961 r., podstawę do przyznania prawa do gruntu i odrębnie ustala związane...

I SA 1172/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-07

przez gminę m.st. Warszawy, ze względu na niespełnienie wszelkich warunków określonych w powołanym rozporządzeniu Ministra, I SA 1172/02, Odbudowy z dnia 24.01.1948 r...
(dawniej prawa własności czasowej) za czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną. Gmina miała obowiązek uwzględnienia wniosku, jeżeli korzystanie...

I SA 37/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-23

zgłosić wniosek o przyznanie na tym gruncie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą...
. [...]. Nie przyznanie prawa do gruntu (dzierżawy lub zabudowy) powodowało w myśl art. 8 przejście budynków położonych na gruncie na własność gminy i obowiązek wypłaty...