Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Bk 287/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-07-14

inwestycyjnego na tym obiekcie. Należy mieć bowiem na uwadze, że postępowanie takie może ciągnąc się latami, a skarżąca obecnie dysponuje wyłącznie decyzją o warunkach zabudowy...
, w oparciu o art. 155 kpa, decyzji tego organu z 3 września 2007r. Uzasadniając złożony wniosek Spółka wyjaśniła, że w dniu 7 maja 2010r. zwróciła się o wydanie warunków...

II SA/Bk 49/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

, poz. 717), zgodnie z którym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie...

II SA/Go 362/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-23

niewypłacalności pracodawcy (zob. wyrok z 30 maja 2005 r., P 7/04, OTK ZU nr 5/A/2005, poz. 53), warunków zabudowy pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (zob. wyrok...
lub warunków przewozu drogowego przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) w brzmieniu...

II SA/Bk 788/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-25

Skarżący nie odpowiada w dniu złożenia wniosku o pomoc finansową warunkom do otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej w świetle art. 81 pkt 2 ustawy...
związane, z zawarciem umowy darowizny, w szczególności art. 6- 9 Kodeksu postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu stawianych zarzutów Skarżący wskazał, że warunkami...

II SA/Wa 385/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15

, mimo że organ w ramach poprawy warunków mieszkaniowych może przydzielić funkcjonariuszowi lokal mieszkalny o powierzchni zgodnej z normami., W skardze do Sądu T.C. wniósł...
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Z treści powołanego przepisu wynika, że ubiegający się o pomoc finansową musi spełniać warunki...

II SA/Wa 676/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

czerwca 2002 r., w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych...
warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. Nr 118, poz. 1014 ze zm., dalej jako 'rozporządzenie...

I SA 2686/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-02

jedynie od woli funkcjonariusza., Wskazany przepis art. 99 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej nie stawia żadnych dodatkowych warunków prawnych czy technicznych, poza tym, że dom...
ze zm.) zawiera definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jest nim budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub gruntowej, służący...

I OSK 2122/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

spełniające określone ustawą warunki stwarza podstawę do przyjęcia, że będąca powinnością sądu administracyjnego kontrola działalności administracji publicznej pod względem...
wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 84a ust. 1 pkt 1 prawa...