Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Rz 757/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-29

działki budowlanej, czy datę wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli czynności te byłyby dokonane po przeniesieniu...
października 2002r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. nr 191, poz. 1589) po rozpatrzeniu...

II SA/Rz 224/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-19

, pozwolenie, zezwolenie, koncesja, rozkaz, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub zgoda) albo wcale nie określają formy, w jakim ma nastąpić rozstrzygnięcie sprawy...
adresata aktu, rozstrzygnięcie w sprawie oraz podpis upoważnionego pracownika organu, gdyż wówczas spełnia ono podstawowe, niezbędne warunki decyzji wymienione w art. § 1...

II SA/Wa 899/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-12

decyzji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową. Dla przykładu, gdy inwestor przedstawi ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Wa 900/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-12

nie stanowiły podstawy do wydania decyzji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską. Dla przykładu, gdy inwestor przedstawi ostateczną decyzję o warunkach zabudowy...

I OSK 451/19 - Wyrok NSA z 2020-05-18

na budowę budynku letniskowego w [...] na działce nr [...], zgodnie z warunkami zabudowy określonymi w decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2002 r. W związku...
o cofnięciu uprawnień do dotychczas przyznanego równoważnika pieniężnego, w myśl przepisu § 6 rozporządzenia, wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać warunki...

II SA/Bd 1242/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-13

, lub przy ustaleniu poszczególnych warunków zabudowy)., Komendant Miejski Policji w B. rozkazem personalnym nr [...] z [...] sierpnia 2012 r. ustalił skarżącemu na dzień przyjęcia...
) może nastąpić w sytuacjach i trybie określonym w art. 61 § 2 P.p.s.a., bądź przez sąd, na wniosek skarżącego, w warunkach określonych w § 3 art. 61 ww. ustawy. Skarżący...

II SA/Wa 2076/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-01

. wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Ponadto Prokuratura Rejonowa w P. prowadziła w 2003 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy...
o sygn. [...] dla firmy [...] ustalającej warunki dla stacji auto - gaz do tankowania pojazdów. Sprawa ta również została umorzona. Powołując się ponownie na wyrok Sądu...

I OSK 1102/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 657 ze zm. dalej: u.p.z.p.) stanowi, iż wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego...
dla funkcjonariuszy. Prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje również członkom rodzin uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki...

II SA/Bd 398/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

pozwolenia na budowę budynku letniskowego w Ś. na działce nr [...], zgodnie z warunkami zabudowy określonymi w decyzji z dnia [...].05.2002 r. Wójta Gminy Ś.., W związku...
'. W świetle tej definicji ustawowej zdaniem organu odwoławczego stwierdzić należy, że budynek, który spełnia warunki określone w art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane...

I OSK 2552/16 - Wyrok NSA z 2018-09-19

odwołania. W sprawie kontrolowanej wyrokiem II SA/Kr 763/15, decyzją z dnia [...] października 2014 r. znak (...) Prezydent Miasta ustalił warunki zabudowy...
po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłych emerytach i rencistach (art. 29 ust. 2...
1   Następne >   +2   5