Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SA/Rz 1253/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-23

do niesionego przez zakład ryzyka awarii i jest postępowaniem incydentalnym w stosunku do postępowania inwestycyjnego dotyczącego warunków zabudowy i zagospodarowania...
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sprawach budowy i rozbudowy zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnych...

III SA/Łd 1291/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

działki nr 55/24 wzdłuż ulicy A od strony działki 55/54 i 55/55 z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy'., W uzasadnieniu...
planu zagospodarowania przestrzennego lub przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy, jak również 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i opiniami...

II OSK 1636/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sprawach budowy i rozbudowy zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Prowadzone przez organ PSP...
w tym przepisie dotyczą jedynie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Za takim stanowiskiem...

II SA/Wr 710/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-20

budynków /uwarunkowania techniczne/, co pociąga za sobą: wystąpienie o warunki zabudowy, na które w m. W. oczekuje się minimum ok. 5-7 miesięcy, a nawet dłużej. Po uzyskaniu...
warunków zabudowy należy wykonać dokumentację projektową oraz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na wykonanie robót i realizację, na które oczekuje się ok. 2 miesięcy...

II SA/Łd 838/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-20

roku do chwili obecnej dla podjęcia działań inwestycyjnych wiążących się ze zmianą sposobu użytkowania niezbędne jest uzyskanie decyzji ustalającej warunki zabudowy. Taka...
zezwalających na ich prowadzenie (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę), zważywszy na zbyt krótki okres czasu od wydania zaskarżonej decyzji - [...]r., Z całą pewnością...

II SA/Kr 1941/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-10-19

od granicy sąsiedniej działki, co stanowi naruszenie § 133 ust. 1 i 2 rozporządzenia MPiH z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy...
zapewnią skuteczną ochronę przeciwpożarową., W zażaleniu od tego postanowienia M.G. zarzuciła, że lokalizacja stacji została ustalona decyzją o ustaleniu warunków...

II SA/Rz 1118/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-21

. Ponadto w decyzjach z dnia 11 lipca i 14 lipca dotyczących ustalenia warunków zabudowy na działkach znajdujących się w tym obszarze geodezyjnym wskazano na zmianę...
ogólnych warunków ubezpieczenia szkody powstałe w wyniku realizacji i eksploatacji ciśnieniowych urządzeń technologicznych realizujących plan ruchu zakładu górniczego...

II SA/Gl 306/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-19

, że domagali się notatki urzędowej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w C. z dnia [...] oraz decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...]., Pełnomocnicy organu...

VII SA/Wa 1056/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

i w postępowaniu w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ są to dwa odrębne, uregulowane innymi przepisami prawnymi postępowania. Postanowienie (...) Komendanta...
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej...

VII SA/Wa 1432/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-30

. itp.), nie mniej jednak żaden z organów budowlanych, zarówno projektant ww. obiektu jak również podmioty wydające warunki zabudowy i zgody na budowę...
Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] czerwca 2020 r., znak: [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej oddala skargę 1...
1   Następne >   +2   +5   11