Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Gd 2244/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-01-15

września 2004r. uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Rumi z dnia 12 grudnia 2003 r. ustalającą dla Kazimierza Sierzputowskiego warunki zabudowy i zagospodarowania terenu...
. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy podał, że organ I instancji ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

II SA/Lu 362/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-25

na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] 2008 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy - w zakresie wniosku o przyznanie prawa...

II SA/Sz 680/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-21

z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)., Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne na wniosek posiadacza odpadów termin usunięcia odpadów został...
także i temu celowi rekultywacji, a grubość warstwy odpadów może być wówczas uzależniona od warunków uzyskania tego celu. Nie można bowiem odgórnie stwierdzić, że np. tylko 20 cm...

II OSK 3011/15 - Wyrok NSA z 2017-08-31

września 1939 r. lub z tego terytorium na terytorium III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych w okresie wojny w latach 1939-1945;, - wykonywanie pracy w warunkach...
formie, u których wykonywanie pracy przymusowej związane było z tragicznymi okolicznościami przewozu, często w nieludzkich warunkach, w nieznane im, odległe miejsca i wrogie...

II SA/Sz 482/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-23

;, - oraz, że praca była wykonywana w warunkach deportacji przez okres co najmniej 6 miesięcy., Kierownik Urzędu wskazał dalej, że w trakcie prowadzonego postępowania, zarówno...
było z tragicznymi okolicznościami przewozu, często w nieludzkich warunkach, w nieznane im, odległe miejsca i wrogie otoczenie., Odnosząc się do okresu pracy wnioskodawcy od marca 1943...