Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II OSK 2339/16 - Wyrok NSA z 2017-10-04

([...]) na postanowienie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2016 r., Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy 1...
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2016 r. znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy, stwierdził nieważność zaskarżonego...

II OSK 722/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] czerwca 2018 r., znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia z zakresu warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok...
. z dnia [...] czerwca 2018 r., w przedmiocie uzgodnienia z zakresu warunków zabudowy, stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego je postanowienia...

II SA/Kr 866/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-23

w K. z dnia [...] czerwca 2018 r., znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia z zakresu warunków zabudowy I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego...
wymagań higienicznych i zdrowotnych, warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na działce...

IV SA/Po 1348/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-21

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] października 2014r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. stwierdza nieważność...
. 267 - dalej kpa) - uzgodnił dla Wójta Gminy [...], pod względem higienicznym i zdrowotnym warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie...

OSK 863/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym. Nie wyklucza to jednakże możliwości przedstawienia...
przez organ uwzględniający własnych propozycji w tym zakresie w przypadku, gdy określone w projekcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu odleglości...

II OSK 3047/12 - Wyrok NSA z 2014-05-27

warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 12 września 2012 r., po rozpoznaniu skargi M. M. na postanowienie...
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy, w pkt I. uchylił...

II SA/Po 295/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2016 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy; I. stwierdza nieważność zaskarżonego...
.) uzgodnił negatywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr [...] , położonej w W. przy ul. P., dotyczące...

II OSK 1497/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-07

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 r...
decyzji o warunkach zabudowy., W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd wskazał, że w świetle art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

VII SA/Wa 738/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-18

własnością Spółki, które przeznaczone są pod zabudowę komercyjną (8 budynków o przeznaczeniu biurowo-usługowo-handlowym), na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy...
spowodowałoby ich odgrodzenie i zasłonięcie, co w bardzo istotny sposób wpłynęłoby negatywnie na możliwość wykorzystania tych działek zgodnie z ww. decyzją o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 2316/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

., Odnosząc się do zarzutu niezastosowania art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. - nieuwzględnienia jako nowego dowodu decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] września 1998 r...
., Główny Inspektor Sanitarny podniósł, iż decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania tego samego terenu można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Decyzja nie rodzi praw...
1   Następne >   +2   +5   +10   45