Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II OSK 1489/14 - Wyrok NSA z 2016-02-16

ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że postanowieniem z dnia [...] września 2013 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
2013 r., którym uzgodniono w zakresie ochrony przyrody projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej...

II OSK 3265/14 - Wyrok NSA z 2016-10-04

decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z [...] grudnia 2013 r. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy., W uzasadnieniu...

II OSK 878/11 - Wyrok NSA z 2012-09-25

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony...
decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok zapadł w następujących okolicznościach stanu faktycznego:, Burmistrz Miasta i Gminy Pasym pismem z dnia 11 lutego 2010r. wystąpił...

II OSK 877/11 - Wyrok NSA z 2012-09-25

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony...
decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok zapadł w następujących okolicznościach stanu faktycznego:, Burmistrz Miasta i Gminy Pasym pismem z dnia 11 lutego 2010r. wystąpił...

II OSK 3204/14 - Wyrok NSA z 2015-10-21

decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2. odstępuje...
M. L. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2014r. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - uchylił...

II OSK 502/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

Ochrony Środowiska z dnia 2 czerwca 2016 r. nr ... w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) zasądza...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 czerwca 2016r., nr ... w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy uchylił zaskarżone postanowienie...

II OSK 1861/14 - Wyrok NSA z 2016-03-31

. z dnia 21 maja 2013r. o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - uchylił zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Regionalnego...
. w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego na terenie działki o nr ew. ... w obrębie W., gm. K. Organ uzgadniający...

II OSK 2699/12 - Wyrok NSA z 2014-04-08

') z dnia [...] sierpnia 2010 r. w sprawie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr ew...
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy) nie przysługuje prawo wzruszenia postanowień uzgodnieniowych w trybie zwyczajnym. Zdaniem GDOŚ należy przyjąć, iż strony...

II OSK 1100/12 - Wyrok NSA z 2013-10-09

. W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony...

II OSK 2936/12 - Wyrok NSA z 2014-05-08

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz Z. S. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem...
projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w punkcie 1. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   40