Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

IV SA/Wa 498/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

decyzji o warunkach zabudowy z 2009 r. i taką zmianę otrzymała., Starosta [...] pismem z dnia [...] lipca 2017 r. wystąpił do Gminy [...] o udostępnienie wydanej na działkę...
nr [...] położonej w [...] kopii decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej po dniu [...].04.2009 r. za nr [...]. Jednocześnie odrębnym pismem z dnia...

II SA/Ke 566/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-18

przestrzennego na obszarze przeznaczonym w planie na cele rolne, czy może na dany obszar brak jest planu i czy była wydawana decyzja o warunkach zabudowy;, 2. w wykazie...
rolny, a z informacji otrzymanych od właściciela nieruchomości wynika, iż nie została wydana dla tej działki decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto narzucenie przez organ...

II SA/Wr 291/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-19

, decyzję Wójta Gminy D. 'o warunkach zabudowy' z dnia [...] oraz 'zdjęcia budynku gospodarczego w formie cyfrowej na CD'., Przywołane pismo zostało potraktowane przez Starostę...
Starosta O. zwrócił się do Wójta Gminy D. z prośbą o przesłanie potwierdzonej kserokopii ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] oraz udzielenie informacji...

II SA/Wr 738/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-31

z zapytaniem do gminy o występowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji o ewentualnych wydanych warunkach zabudowy'., Po przeprowadzeniu...
działek ewidencyjnych nr [...];, 5. Decyzji o warunkach zabudowy nr [...] Wójta Gminy P. z dnia [...] r. znak [...], w której wskazano, że ustalono 'warunki zabudowy...

II SA/Bd 661/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

. ustalającej sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy. Z treści tych decyzji wynika zaś, że dla działki nr [...] oraz działek po podziale obowiązująca pozostaje funkcja...
jest zaś jakichkolwiek informacji o budowie budynków w ramach zabudowy zagrodowej (siedliskowej). Starosta podkreślił przy tym, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Bk 690/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-14

warunków zabudowy na adaptację istniejącego budynku na działkach nr [...] na uprawę pieczarek., Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje., Zgodnie...
Sprawiedliwości Unii Europejskiej., W ocenie Sądu rozstrzygnięcie sprawy niniejszej może zależeć od wyniku postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy. Spór pomiędzy...

II SA/Bk 759/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-21

użytkownikami skarżący. W skardze zawarto wniosek o zawieszenie niniejszego postępowania sądowego do czasu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy...
Europejskiej., W ocenie Sądu rozstrzygnięcie sprawy niniejszej może zależeć od wyniku postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy. Spór pomiędzy stronami dotyczy...

II SA/Wr 739/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-10

zagospodarowania przestrzennego lub informacji o ewentualnych wydanych warunkach zabudowy'., Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
., z którego wynika zmiana numeru działki [...] (stary) na nr [...];, - decyzję nr [...] Wójta Gminy P. o warunkach zabudowy z dnia [...] lipca 2011 r. (znak...

II SA/Wr 736/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

wystąpienia z zapytaniem do gminy o występowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji o ewentualnych wydanych warunkach zabudowy...
[...];, 5. Decyzję o warunkach zabudowy nr [...] Wójta Gminy P., z dnia [...], która wskazuje, że ustalono 'warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji...

II SA/Bd 1176/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-20

zagospodarowania przestrzennego gminy [...] zawsze był terenem rolnym' i fakt wydania decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] ustalającej warunki zabudowy nie ma wpływu na wynik...
.' Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zatem w rozumieniu ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   21