Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 555/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

[...] z [...] maja 2010 r., ustalającą na ich wniosek warunki zabudowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na podstawie odrębnych przepisów...
., pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona...

II OSK 1837/15 - Wyrok NSA z 2016-03-09

z dnia [...] września 2003 r. znak: [...] ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 etapu zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz...
(postanowienie NSA z dnia 18 lipca 2005 r. sygn. akt II OPS 3/05). Decyzja o warunkach zabudowy przesądza zatem o rodzaju - przeznaczeniu, powierzchni zabudowy, wysokości, itd...

II OSK 2463/15 - Wyrok NSA z 2017-05-26

.; dalej: Prawo budowlane). Organ stwierdził, że inwestorzy pomimo obowiązku nie przedstawili decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast decyzja...
administracyjne wszczęte na wniosek skarżących w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedmiotowego zjazdu indywidualnego...

VII SA/Wa 792/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-30

na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona...
i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska...

II OSK 1316/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

projektowych z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, także w części dotyczącej usytuowania obiektu budowlanego. Nadto organy winny wykazać, że naruszenie art...
decyzji z dnia [...] kwietnia 1997r., ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy-zabudowy plombowej handlowo-usługowej w obrębie terenu działki...

VII SA/Wa 1686/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami...
Miasta i Gminy G. z [...] czerwca 2005 r., ustalająca na wniosek M.G. i S. G. warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego...

II OSK 186/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

określonymi w decyzji Wójta Gminy Łąck z dnia [...] lipca 2005 r., nr [...] o warunkach zabudowy dla inwestycji budowa Zakładu Produkcyjno-Usługowego o charakterze produkcji...
. decyzję własną z dnia [...] lipca 2005 r., nr [...]., Organ odwoławczy wyjaśnił, iż decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu, lecz kształtuje ład przestrzenny...

II OSK 499/10 - Wyrok NSA z 2011-03-18

r. ustalającą warunki zabudowy dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Postanowieniem z dnia [...] maja 2007 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie...
stwierdziło uchybienie przez skarżącą terminu do wniesienia odwołania od decyzji o warunkach zabudowy. Wyrokiem z dnia [...] marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

IV SA/Po 245/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-17

o ustalenie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta P. z dnia...
. [...] w P. (dz. Nr [...]) oraz wezwaniu właściciela [...] Sp. z o.o. sp. j. do wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta P. o ustalenia warunków zabudowy dla ww. budynku...

II OSK 1172/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Burmistrza Gminy W. z dnia [...] sierpnia 1998r., o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., W wyniku rozpoznania skarg kasacyjnych J. D. oraz R. D. zapadł wyrok Naczelnego...
1 i § 2 p.u.p.s.a. oraz art. 3 § 2 ust. 1 p.p.s.a.' przez błędne przyjęcie wymogów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sąd podkreślił, że przedmiotem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100