Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II OSK 1319/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

tym uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie na istniejącym budynku handlowym jednej kondygnacji na cele mieszkaniowe wraz...
do Burmistrza Kruszwicy o ustalenie warunków zabudowy dla wyżej opisanej inwestycji. Burmistrz Kruszwicy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy zwrócił się wnioskiem...

IV SA/Wa 1181/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-24

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę...
[...], w przedmiocie odmowy uzgodnienia dla [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: 'skarżąca' 'strona' lub 'Spółka') projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...

II OSK 2047/09 - Wyrok NSA z 2011-01-11

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Z uzasadnienia wyroku sądu I instancji wynika, że zaskarżonym postanowieniem Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad...

II OSK 948/09 - Wyrok NSA z 2009-11-19

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 10 000 litrów na działce...

IV SA/Wa 3382/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-05

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października 2017r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Generalny...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy działki nr ew. [...] obr. [...] w [...] położonej przy autostradzie [...] [...]-[...], w związku z planowaną inwestycją...

II OSK 184/13 - Wyrok NSA z 2013-08-22

Krajowych i Autostrad z dnia [...] marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 9...
i Autostrad z dnia [...] marca 2012 r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Jak wynika z uzasadnienia wyroku Generalny Dyrektor Dróg...

II GW 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

strona przeciwna Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przedmiot sprawy uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: wskazać Wójta Gminy...
Z. jako właściwy do załatwienia wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy Pismem z dnia [...] lutego 2015 r. Gmina Z. (dalej także jako Gmina) wniosła...

II OSK 1198/12 - Wyrok NSA z 2013-10-02

projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 6 lutego 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 1908/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Prawomocnym wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2011 r. (sygn. akt...

II OSK 262/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od J. J. i A. J...
Dróg Krajowych i Autostrad z [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

II OSK 675/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] sierpnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2...
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu w mieście O. na działce nr 7 w obrębie nr [...] dla inwestycji polegającej na budowie części budynku usługowego, rozbudowie tarasu...
1   Następne >   +2   +5   8