Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

I OSK 3007/17 - Wyrok NSA z 2018-05-25

nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością wnioskodawczyni uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla tej nieruchomości, a w przyszłości jej zabudowę. Wnioskodawczyni podkreśliła...
z wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Skarżąca wskazała, że źródłem interesu prawnego może być również prawo cywilne...

IV SA/Wa 1265/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

sąsiadującej z nieruchomością wnioskodawczym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla tej nieruchomości, a w przyszłości jej zabudowę. Wnioskodawczyni podkreśliła...
o wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Skarżąca wskazała, że nie budzi wątpliwości zarówno w orzecznictwie sądowoadministracyjnym...

IV SA/Wa 1857/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

decyzji ustalającej warunki zabudowy dla elektrowni wiatrowej na działkach sąsiednich w stosunku do działki nr [...], toczyło się latami. Ponadto podnieśli, że organ...
tego, że działania podjęte przez nich dla uzyskania warunków zabudowy miały konkretne i wymierne skutki finansowe, a także prawne., Główny Geodeta Kraju postanowieniem...

I OSK 2692/17 - Wyrok NSA z 2018-05-07

art. 14 ust. 3 ustawy o lasach, zgodnie z którym grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy...
przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przedmiotowym stanie...

IV SA/Wa 938/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-21

z naruszeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S., decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia [...] lipca 2004 r., nr [...] o warunkach zabudowy...
wieczystej z dnia [...] grudnia 2003 r., w którym wskazano sposób korzystania z działki [...] jako teren zabudowy mieszkalnej., Po rozpatrzeniu wskazanego wyżej wniosku Główny...

IV SA/Wa 3815/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

administracyjnego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; analogicznie należy przyjąć, że w postępowaniu o zmianę klasyfikacji gruntów...
do gruntów przyległych (a także, gdzie następuje szczególne korzystanie z wód), lecz jedynie stanowi potwierdzenie spełnienia szeregu warunków i jest dokumentem wymaganym...

IV SA/Wa 922/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-31

ustalającego warunki zabudowy i toczącego się w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a nie ustawę prawo geodezyjne i kartograficzne...

I OSK 421/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) - § 271 ust. 8 w zw...

IV SA/Wa 1077/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-24

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Nie wywodził...
, iż każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania...

I OSK 7/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

r. nr [...] o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n.: 'budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. [...] w [...], na działce...
.). Do wniosku dołączono również odpis z księgi wieczystej z dnia 17 grudnia 2003 r., w którym wskazano sposób korzystania z działki 950/107 jako teren zabudowy mieszkalnej...
1   Następne >   3