Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

V SA/Wa 279/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku...
pracy na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, oraz warunków zawartych w załączniku nr 6 'Lista najczęściej finansowanych towarów i usług...