Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 1397/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

wniosku jak i na etapie uzupełnień do pierwszego pisma P-1/369 nie dostarczono zatwierdzonego projektu, pozwoleń na budowy, warunków zabudowy pozwalających potwierdzić...
na to wezwanie Skarżący dołączył szereg dokumentów, w tym ponownie decyzję o warunkach zabudowy., Zaskarżonym obecnie pismem [...] znak sprawy [...] z [...] czerwca 2017 r. ARiMR...

V SA/Wa 944/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

o funkcji agroturystycznej. Decyzja o pozwoleniu na budowę poprzedzona została decyzją o warunkach zabudowy, która z kolei stanowi, że inwestycja polegać...
budynku mieszkalnego. W dniu 6 listopada A. L. złożył w Urzędzie Gminy ... wniosek o wydanie postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o warunkach zabudowy, wydanej...

V SA/Wa 774/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-18

. S., B. S. i F. S.. Wskazany w przedmiotowych umowach okres dzierżawy budynku jest identyczny (01.06.2026r.)., Z przedstawionej przez K. S. decyzji o warunkach zabudowy...
wynika, że dnia 18.01.2012 r. Wnioskodawczyni zwróciła się o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku oraz zmianie...

V SA/Wa 775/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-18

., B. S. i F. S.. Wskazany w przedmiotowych umowach okres dzierżawy budynku jest identyczny (01.06.2026r.)., Z przedstawionej przez K. S. decyzji o warunkach zabudowy...
wynika, że dnia ...01.2012 r. Wnioskodawczyni zwróciła się o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku oraz zmianie...

V SA/Wa 755/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-14

. S., B. S. i F. S. Wskazany w przedmiotowych umowach okres dzierżawy budynku jest identyczny (01.06.2026 r.)., Decyzja o warunkach zabudowy przedstawiona przez B. S...
. zawiera informację, że Wnioskodawczyni w dniu 18.01.2012 r. zwróciła się o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku...

V SA/Wa 1544/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

Gminy [...],[...] o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku inwentarskiego - chlewni (o łącznej obsadzie do 30 DJP - dużych jednostek...
na budowę i decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, w których stwierdzono brak wymogu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach., Pismem z [...] czerwca 2017...

V SA/Wa 781/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

z wnioskiem o dofinansowanie decyzja o warunkach zabudowy z dnia [...] lutego 2010r. która stała się ostateczna w dniu [...] marca 2010 r. nie dotyczy operacji w ramach...
- poprzez kwestionowanie decyzji wydanych przez inne organy władzy publicznej, w tym decyzji o warunkach zabudowy, w miejsce współdziałania z innymi organami...

I SA/Rz 580/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-23

zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty...
, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty przeznaczone do zalesienia., Zatem ostatecznie...

V SA/Wa 782/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

publicznej, w tym decyzji o warunkach zabudowy, w miejsce współdziałania z innymi organami administracji publicznej w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu...
o warunkach zabudowy po analizie ewentualnej konieczności uzyskania decyzji środowiskowej - która to kwestia została ujęta w warunkach zabudowy. Pierwszym etapem procedur...

II GSK 1306/16 - Wyrok NSA z 2017-12-20

podając do protokołu z kontroli z dnia 18 października 2005 r., iż uniemożliwia mu prowadzenie prac gospodarczych brak decyzji o warunkach zabudowy., Wojewódzki Sąd...
uniemożliwiły mu to działania Urzędu Miasta w Żarach, który podjął próby nałożenia na niego wysokiej kary oraz nie wydał potrzebnej mu decyzji o warunkach zabudowy., Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   12