Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Bk 889/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-13

: węzeł Ł. Południe (z węzłem) ..., podziału nieruchomości i wywłaszczenia działek rolnych., W 2016 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy...
gminnej, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności do 10m3 , przyłącza energetycznego., Na działce [...] Skarżący ustalił warunki zabudowy...

I SA/Sz 458/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-23

formalności związanych z tym etapem dokonali samodzielnie, bez udziału pośredników, czy doradców. Na obszar otrzymali decyzję o warunkach zabudowy w 2019 r. W wyniku podziału...
do każdej nieruchomości rolnej). Wnioskodawca uzyskał w 2019 r. decyzję nr [...] o warunkach zabudowy, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej...

III SA/Wa 317/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-22

ponieważ Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zgodnie z Decyzją o Warunkach Zabudowy, wobec czego umowa sprzedaży Nieruchomości jest opodatkowana podatkiem...
od towarów i usług'., Przedmiotowy zapis (§ 2.1. pkt 5 Umowy z 2021 r.) odwołuje się do Decyzji o Warunkach Zabudowy nr [...] wydanej [...] maja 2011 r. na rzecz Pani M.R....

I SA/Rz 852/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-19

oraz pisma składane w tym zakresie do Biura Rozwoju Miasta nie przyniosły efektów, Wnioskodawczyni zdecydowała się wystąpić z wnioskami o warunki zabudowy na 15 domów...
o warunkach zabudowy, niemniej jednak w studium przebieg drogi został tylko nieznacznie zmodyfikowany, natomiast na sąsiedniej nieruchomości, przy ul. P., w pasie planowanej drogi...

I SA/Po 982/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-19

przestrzennego, albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli w odniesieniu do danego gruntu nie ma, ani miejscowego planu zagospodarowania...
przestrzennego, ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to należy go traktować jako teren inny niż budowlany, którego dostawa jest zwolniona z opodatkowania...

I SA/Rz 37/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-16

do Biura Rozwoju Miasta R. nie przyniosły efektów, skarżąca zdecydowała się wystąpić z wnioskami o warunki zabudowy na 15 domów jednorodzinnych, rezerwując (pozostawiając...
) miejsce na drogę wzdłuż granicy swoich działek. Po 3 latach starań w tym zakresie, uzyskała pozytywne decyzje o warunkach zabudowy, niemniej jednak w studium przebieg drogi...

I SA/Sz 246/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-08-03

nr [...]. We wrześniu 1999 r. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję o warunkach zabudowy w zakresie zaopiniowania podziału działki nr [...] na 3 działki ([...] o powierzchni [...] m...
koszt w porozumieniu z Gminą. W 2019 r. Wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla działki nr [...]. W dniu 28 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy K...

III SA/Wa 1520/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

budowlanym 'ustala się obowiązek przedstawiania wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu koncepcji programowo - przestrzennej...
takiej kwalifikacji prawnej uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warunki zabudowy dla działek 11/4,11/5,13/4 i 13/5 nie zostały natomiast nigdy...

I FSK 190/22 - Wyrok NSA z 2022-05-27

i Z, będących własnością sąsiadów. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złożony wspólnie z sąsiadami 9 września 2011 r. Decyzją z 28 października 2020 r. decyzja...
ta została poprzedzona wydaniem w dniu 28 lutego 2017 r., przez Burmistrza S., decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych...

I SA/Po 594/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-16

infrastruktury technicznej. W celu uzyskania zgody na podział gruntów w wyniku zapytań osób zainteresowanych, skarżący wystąpił o warunki zabudowy, nie w celu zmiany...
ha), [...] (0,1286 ha), [...] (0,1419 ha). Po podziale gruntu na podstawie warunków zabudowy dla dzielonej działki nr [...], skarżący nie występował o wydanie warunków...
1   Następne >   +2   +5   +10   42