Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Po 190/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

dotyczących warunków zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz o wprowadzenie zmian w tych decyzjach w zakresie odprowadzania ścieków...
warunki zabudowy., Natomiast w odniesieniu do transakcji zamiany nieruchomości położonej w [...] na nieruchomość położoną w [...], uwzględniając zeznania strony postępowania...

III SA/Wa 3011/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

, które uznał za mało precyzyjne lub stwarzające sugestię pewnych działań. Zarzucił, że nie ustalono szczegółowej treści wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ich wpływu...
też, że uzyskanie warunków zabudowy służy nie tylko realizacji celów budowlanych, ale jest wymogiem do dokonania podziału nieruchomości w sytuacji braku miejscowego planu...

III SA/Wa 3010/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

, że nie ustalono szczegółowej treści wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ich wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wyjaśniła...
dlaczego dokonano scalenia prawnego czterech działek rolnych. Wskazała też, że uzyskanie warunków zabudowy służy nie tylko realizacji celów budowlanych, ale jest wymogiem...

I FSK 1727/14 - Wyrok NSA z 2016-01-29

zmierzających do uatrakcyjnienia nieruchomości, tj. podział geodezyjny gruntów, tworzenie dróg dojazdu, występowanie o warunki zabudowy, korzystanie przy kolejnych...
, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup gruntów we współwłasności z osobami trzecimi, czy też w późniejszych okresach dokonywanie podziałów geodezyjnych, przeczyło tej idei...

I FSK 1726/14 - Wyrok NSA z 2016-01-29

, podejmowanie działań zmierzających do uatrakcyjnienia nieruchomości, tj. podział geodezyjny gruntów, tworzenie dróg dojazdu, występowanie o warunki zabudowy, korzystanie...
i sprzedaży działek gruntu, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup gruntów we współwłasności z osobami trzecimi, czy też w późniejszych okresach dokonywanie...

I SA/Go 779/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-12

w której jest ona położona, musi wydać decyzję o warunkach zabudowy na terenach rolnych. Jest to możliwe w przypadku, gdy spełnione są przesłanki o których mowa w art.61 ustawy z 27...
okolicznościach prawnych budowane są nowe domy - można spodziewać się wydania przez wójta gminy decyzji o warunkach zabudowy., Po jej uzyskaniu Skarżący wystąpią o wydanie...

I FSK 1593/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

r.), a ponadto nie było w stosunku do niej wydanej ważnej decyzji o warunkach zabudowy, gdyż decyzja w tym przedmiocie z dnia 20 lutego 2008 r, wydana na wniosek U. sp...
przez kupującą spółkę, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., ostatecznej, w administracyjnym toku instancji, decyzji o warunkach zabudowy dla terenu inwestycyjnego...

I SA/Bd 431/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-19

z rolnego na budowlane oraz deklarował pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych. Występował także o ustalenie warunków zabudowy działek, pokrywał koszty zmian...
zagospodarowania terenu. Organ wskazał, że skarżący, będąc właścicielem działek w obrębie S., uzyskał decyzje z dnia, 8 listopada 2006r. o ustaleniu warunków zabudowy...

I SA/Ol 546/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-29

mieszkalnego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) u.p.d.o.f., W odwołaniu od powyższej decyzji strona wskazała, że Wójt Gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy...
przedłożyła decyzję Wójta Gminy z dnia '[...]', przenoszącą na podatnika decyzję z dnia '[...]' w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu działki nr '[...]'., Decyzją z dnia...

I SA/Gl 1384/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-01

. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...
, a w przypadku jego braku określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100