Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I OSK 2148/12 - Wyrok NSA z 2012-12-12

- kopii wydanej przez Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości opisanej działką nr [...] obręb Miasto Rabka-Zdrój...
o ustalenie warunków zabudowy poprzez ich 'zaczernienie'., W dniu 9 maja 2011 r. Burmistrz Rabki-Zdrój wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku o wskazanie znaku...

II SAB/Bd 58/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy B. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. W. K. złożył skargę na przewlekłość postępowania Wójta Gminy B...
. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla składającego się z [...] budynków mieszkalnych jednorodzinnych...

II SAB/Kr 32/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-16

. Pismem z dnia 22 kwietnia 2011 r. E.Z. wniósł o udostępnienie informacji publicznej - kopii wydanej przez Burmistrza Miasta R. decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
w decyzji, tzn. danych obejmujących nazwę i adres wnioskodawcy występującego o ustalenie warunków zabudowy poprzez ich 'zaczernienie'., W dniu 9 maja 2011 r. Burmistrz R...

II SAB/Rz 22/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-24

postępowania przez Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu I. stwierdza, że Burmistrz Miasta [....] dopuścił się przewlekłego prowadzenia...
postępowania przez Burmistrza Miasta [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco., Wnioskiem z dnia 14 maja 2015...

II SAB/Bd 113/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-19

Miasta w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. stwierdza, że Burmistrz Miasta dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia...
prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta w sprawie zainicjowanej wnioskiem skarżącego z dnia [...] marca 2014 r. o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji...

II OSK 2539/15 - Wyrok NSA z 2016-07-06

. na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. zobowiązuje Burmistrza T. do wydania decyzji w przedmiocie warunków zabudowy...
3 września 2015 r., sygn. akt IV SAB/Po 87/15 oddalił skargę K. P. na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie warunków zabudowy., Wyrok został wydany w następujących...

II SA/Gd 623/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-26

Okręgowego na decyzję Burmistrza z dnia 4 kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy uchyla zaskarżoną decyzję. Prokurator Okręgowy wniósł w dniu 5 października...
2016 r. do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Burmistrza Miasta z dnia 4 kwietnia 2016 r., nr [...], o warunkach zabudowy dla inwestycji...

II OSK 2334/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

zmiany decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21 maja 2014 r., sygn. akt IV SAB/Po 19/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił...
skargę K. P. na bezczynność Burmistrza Trzcianki w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok ten został wydany w następujących okolicznościach faktycznych...

II SAB/Po 29/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-01-25

zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 1. zobowiązuje Burmistrza do wydania w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wyroku decyzji...
administracyjnej w sprawie objętej wnioskiem skarżącej A.W. z dnia 5 listopada 2004r. zarejestrowanej pod numerem [...] o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

II SAB/Sz 177/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr [...] i [...], obręb J...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla opisanej wyżej inwestycji., W dniu [...] marca 2021 r. Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr [...] w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   52