Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 317/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-12

w sprawie wydania warunków zabudowy. Spółka wskazała też, że wiadomość o decyzji powzięła w dniu 1 lipca 2009 roku podczas spotkania z przedstawicielami Spółki W. Sp...
roku, Nr [...]., W uzasadnieniu decyzji Prezydent Miasta W. stwierdził, że dla obszaru, którego dotyczy decyzja o warunkach zabudowy został uchwalony miejscowy plan...

VII SA/Wa 555/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

[...] z [...] maja 2010 r., ustalającą na ich wniosek warunki zabudowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na podstawie odrębnych przepisów...
., pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona...

IV SA/Wa 1562/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta W. z [...] lutego 2019 r. o warunkach zabudowy., Stan sprawy przedstawia się następująco:, Prezydent [...] decyzją z [...] lutego 2019...
r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wyznaniowej [...] w W. przy ul. [...], ustalił warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji...

VIII SA/Wa 416/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-23

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala...
: 'skarżący') od decyzji Prezydenta Miasta R. (dalej: 'organ I instancji', 'Prezydent') z dnia [...] stycznia 2018 r. Nr [...] odmawiającej ustalenia warunków zabudowy...

IV SA/Wa 1262/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

. nr [...], umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego nośnika reklamowego typu Backlight 32...
w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Po rozpoznaniu wniosku Spółki z [...] kwietnia 2011 r. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. Inwestycji...

VII SA/Wa 2079/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-25

[...] lipca 2021 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
2021 r., nr: [...] odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego...

IV SA/Wa 1615/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-02

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z garażami podziemnymi oraz wjazdami i infrastrukturą techniczną przy ul. [...] w Dzielnicy W. - to nie można ustalić warunków zabudowy, gdyż zabudowa na tak wielkim...

IV SA/Wa 1998/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-10

w [...] z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] czerwca 2020 r. nr [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w [...], po rozpatrzeniu odwołania M. Z. od decyzji nr [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r. Burmistrza K. orzekającej o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji...

VII SA/Wa 1558/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-29

') o znaku [...] z [...] maja 2021 r. wydana w sprawie przeniesienia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w następującym stanie sprawy:, W dniu 2 marca 2021 r. skarżąca...
złożył do akt - na tym etapie postępowania - opinie prawną dotyczącą przeniesienia 'decyzji o warunkach zabudowy (WZ) w sytuacji, gdy po wydaniu tej decyzji jeden z dwóch...

IV SA/Wa 465/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę [...] S.A...
zabudowy., Stan sprawy przedstawia się następująco:, [...] S.A. złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla istniejącego nośnika reklamowego dwustronnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100