Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Ol 517/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy - oddala skargę WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją z dnia '[...]' znak...
: '[...]' Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosku T. M. z dnia 22 listopada 2004r. dotyczącego warunków zabudowy na działce rolnej nr '[...]' obręb P. związanej z budową altany...

II SA/Ol 1035/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-14

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. W dniu 12 grudnia 2008r. (data wpływu pisma do organu) K...
. i J. S. oraz H. B. i K. W. zwrócili się do Wójta Gminy A o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku...

II SA/Ol 709/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-24

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia...
'[...]' Wójta Gminy Ś. ustalił - po rozpatrzeniu wniosku P. L. - warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej (letniskowej) na działce...

II SA/Ol 265/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-31

, z pominięciem procedury legalizacji, był fakt nie posiadania przez inwestora ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania decyzji o warunkach zabudowy. WINB wyjaśnił, iż wobec...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji istniejącego budynku na budynek rekreacyjno-letniskowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...

II SA/Ol 517/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-08-06

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt...
. organ I instancji odmówił ustalenia warunków zabudowy dla powyższej inwestycji. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ I instancji podkreślił, że procedura oddziaływania...

II SA/Ol 130/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-11

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę. Z przekazanych przez organ...
, ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku warsztatowego na cele mieszkalne i garażowe na działkach...

II SA/Ol 285/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-02

Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...], nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji...
postępowania sądowego. Wnioskiem z 3 września 2021 r. F. sp. z o.o. (dalej jako: 'skarżąca', 'spółka', 'inwestor') wystąpiła do Wójta Gminy o ustalenie warunków zabudowy...

II SA/Ol 966/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-04

[...] nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji; II...
Starosty (dalej jako: 'organ I instancji') odmówił uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy ustalającej warunki zabudowy...

II SA/Ol 1048/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-26

[...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
Techniczno - Budowlanego (organ I instancji) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej '[...]' o mocy...

II SA/Ol 779/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. W dniu '[...]' do Urzędu Gminy w '[...]' wpłynął wniosek C. S...
. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach nr '[...]' i '[...]'. We wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100