Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Lu 71/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-04-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę...
wydania decyzji o warunkach zabudowy na istniejący budynek dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami oraz zbiornikiem...

II SA/Lu 365/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-08

. i odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy M. P. z [...] r. w przedmiocie warunków zabudowy., Decyzja została wydana w następującym stanie sprawy:, Wspomnianą wyżej...
decyzją z [...] r. Wójt Gminy M. P. ustalił A. J. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie fermy drobiu w tym: budowie budynku inwentarskiego składającego...

II SA/Lu 1115/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy S. Ł. z dnia...
do Wójta [...] z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla wspomnianej inwestycji, wskazując, że jest realizowana na działkach o nr ewid.[...], [...], [...], położonych...

II SA/Lu 913/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta...
na wniosek Spółki z o.o. [...] ustalił warunki zabudowy dla działek nr 83/7, 83/1, 85/7, 87/4, 88/5, 89/5, 90/7, 91/1, 91/2, 92/1, 93/1, 91/6, 91/5, 92/2, 93/2, 93/3...

II SA/Lu 208/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-24

. sprawy ze skargi P. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Po rozpatrzeniu...
wniosku P. Z. Burmistrz F. decyzją z dnia [...]. odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-magazynowego na terenie działek...

II SA/Lu 209/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy z dnia [...] r...
[...] października 2009 r. Wójt Gminy K., po rozpatrzeniu wniosku K. v M., odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

II SA/Lu 82/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-17

. o ustaleniu warunków zabudowy, tj. zaprojektować poddasze użytkowe w stromym dachu, nachylenie połaci do 45°, wykazać spełnienie warunku 3b decyzji o warunkach zabudowy...
nr [...] z dnia [...] lipca 2009 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Zaprojektowane pomieszczenia spełniają wymogi poddasza użytkowego, zgodnie z definicją...

II SA/Lu 63/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-28

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy oddala...
. nr [...] z dnia [...] r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 130 m2 w ramach...

II SA/Lu 111/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-06-18

rolnego. Aby można było przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy zastosować art. 61 ust. 4 u.p.z.p., a więc w istocie aby wydać decyzje o warunkach zabudowy dla zabudowy...
siedliskową., W decyzji o warunkach zabudowy musi zostać określony rodzaj inwestycji (art. 54 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p.). Oznaczenie rodzaju zabudowy stanowi...

II SA/Lu 426/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-10

. Decyzją z dnia [...] 1999 r. Prezydent Miasta na wniosek 'S.' spółki z o.o ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji wielofunkcyjnego Centrum Sportowo...
dokumentacja projektowa jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] 1999r. wraz z jej zmianami w zakresie rozszerzenia funkcji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100