Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Kr 890/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-12

z dnia 20 kwietnia 2022 r. nr SKO.ZP/415/183/2021 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala Prezydent Miasta Krakowa decyzją...
z dnia 24 marca 2021 r. orzekł o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

II SA/Kr 1105/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-30

w [...] z dnia 23 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza...
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

II SA/Kr 526/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-18

umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy [...] oddala skargę. Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 15 listopada 2019 r., na podstawie art. 105 § 1...
postępowanie z wniosku S. K. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu...

II SA/Kr 584/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy . oddala skargę. Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 20 marca 2019 r., na podstawie art...
. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003r., Nr 164, poz...

II SA/Kr 1560/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-26

decyzji Wójta Gminy M. z dnia [...] maja 2006r. nr [...] orzekającej o ustaleniu na wniosek Z. K. '[...]' sp. z o.o. warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa...
orzekającego Kolegium, rażące naruszenie prawa polega na tym, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana bez uprzedniego przeprowadzenia analizy architektoniczne...

II SA/Kr 421/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-17

. z dnia 19 stycznia 2016 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K...
warunków zabudowy z wniosku N. B.- K. dla zamierzenia inwestycyjnego, pn. 'Przebudowa i rozbudowa oficyny południowo-wschodniej, wraz z nadbudową poprzez rozbudowę...

II SA/Kr 639/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-22

: SKO.ZP/415/94/2022 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
budowlane umorzył w całości postępowanie w sprawie wydana decyzji o warunkach zabudowy dla budowy drogi wewnętrznej dojazdowej dla obsługi gospodarstwa rolnego na działce...

II SA/Kr 10/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji...
postępowania. W dniu [...] r. P. K. złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stałego kiosku...

II SA/Kr 890/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-22

. E.B. sprawy ze skargi G.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 8 maja 2015 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy skargę...
) po rozpatrzeniu odwołania J.W. od decyzji Prezydenta Miasta T. z dnia 17 marca 2015r. znak: [...] dotyczącej odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego...

II SA/Kr 1561/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-26

decyzji Wójta Gminy M. z dnia [...] maja 2006r. nr [...] orzekającej o ustaleniu na wniosek Z. K. '[...]' sp. z o.o. warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa...
projektu decyzji o warunkach zabudowy, skoro nie znajdował on oparcia w przeprowadzonej analizie, a w rezultacie nie wiadomo, na jakiej podstawie ustalono poszczególne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100