Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Gl 1178/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-20

Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu oddala skargę Prezydent Miasta B. (dalej: 'organ') decyzją z dnia [...] r...
r. poz. 256, w skrócie: 'k.p.a.'), ustalił na wniosek W. R. (dalej: 'inwestor'), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'A' z siedzibą w B., warunki zabudowy...

II SA/Gl 1039/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-19

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę. Wnioskiem z dnia 4 grudnia 2019 r. złożonym...
w Urzędzie Miasta K. w Biurze Obsługi Klienta w dniu [...] r. G. K. wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: 'budowa budynku magazynowo- warsztatowo...

II SA/Gl 112/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-22

Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia 27 października 2021 r. nr SKO.II/426/3178/102/2021 w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
postępowania. Decyzją nr [...] z dnia 14 lipca 2021 r. o ustaleniu warunków zabudowy Burmistrz C. (dalej: 'organ I instancji'), działając na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2...

II SA/Gl 631/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 163, poz. 1589) oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...

II SA/Gl 1133/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent...
Miasta B., ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy trzeciej kondygnacji budynku handlowo- usługowo-biurowego będącego - w trakcie budowy...

II SA/Gl 1227/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-27

i uzupełniony projekt budowlany spełnia wymogi decyzji ustalającej warunki zabudowy. Podkreślając jednocześnie, że w wyniku dokonanych uzupełnień projektu istniejąca...
parametrów, które skutkowałyby niezgodnością z decyzją o warunkach zabudowy., Od powyższej decyzji odwołanie złożył M. S. podnosząc, że decyzja Prezydenta Miasta T...

II SA/Gl 1233/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-02

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia [...] r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na funkcję mieszkalną na parterach budynków...

II SA/Gl 989/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu oddala skargę...
. Decyzją z dnia [...] 2008 r. nr [...] Burmistrz K., po rozpoznaniu wniosku L. i J. Z., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni...

II SA/Gl 577/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę Prezydent Miasta B...
. poz. 256- dalej 'K.p.a.'), po ponownym rozpatrzeniu wniosku J. P. (inwestor) ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji : ' budowa dwóch budynków...

II SA/Gl 491/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta B...
Dz. U. 2012, poz.647 z późn. zm. - zwanej dalej: u.p.z.p.), Prezydent Miasta B. po rozpatrzeniu wniosku D. K., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji określonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100