Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 12/03 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-08-12

nie posiada obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącej działki budowlanej, na której ma być realizowana inwestycja, wymaganej art...
decyzji dotychczasowej. Ponadto, Wojewoda L. stwierdził także, że zaskarżona przez odwołujących się decyzja o ustaleniu warunków zabudowy o zagospodarowania terenu...

III RN 203/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-22

. sprawy ze skargi Stowarzyszenia Ekologicznego 'E.' w M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 5 sierpnia 1998 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy...
. decyzją z dnia 12 czerwca 1998 r., po ponownym rozpoznaniu sprawy, ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji bazy paliw...

III RN 58/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-11-07

w sprawie ze skargi Janusza K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu na rozprawie...
/: 'ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji budowlanej - budowa domu jednorodzinnego /segment w zabudowie bliźniaczej/, garażu, śmietnika...

III RN 30/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

Niedysponowanie przez inwestora ważną i wymaganą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wyłącza możliwość wydania pozwolenia budowlanego. Sąd Najwyższy...
przez inwestora warunku polegającego na dostarczeniu organowi właściwemu w sprawach pozwoleń na budowę, wymaganej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Od decyzji...

III RN 77/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, stwierdzający, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zgodna...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 97 par. 1 pkt 4 w związku z art. 100 par. 1 oraz art. 157 par. 1 i 2 Kpa/. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Kazimiery...

III RN 35/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinna wytyczać podstawowe kierunki ukształtowania projektowanej inwestycji budowlanej w sposób wiążący...
ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie rozbudowy części domu...

III RN 244/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

niezgodne z prawem, z uwagi na brak decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tych przyłączy, nie może być uznane za samowolę budowlaną w rozumieniu art...
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani pozwolenia na budowę /art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym...

III RN 150/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

kondygnacji/. Projekt jest zgodny także z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności dotyczącym zachowania...
. Tomasz G. i Lech M. wnieśli o unieważnienie pozwolenia na budowę. Podnieśli, że kwestionowane przez nich pozwolenie zostało wydane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy...

III RN 208/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-07-12

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę na decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jest uprawniony i zobowiązany do oceny...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 6 sierpnia 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek...

III RN 175/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-08

Obowiązek dokonania uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków /art. 40 ust. 4 pkt 4...
1998 r. (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy, po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku...
1   Następne >   +2   +5   8