Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2332/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] marca 2011r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek M. T...
., warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą 'Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na dz. nr [...] obr. [...] Śródmieście przy ul. [...] w Krakowie...

II OSK 539/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy oddala...
o warunkach zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. Burmistrz D. - po rozpatrzeniu...

II OSK 1560/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 18...
2008 roku, Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w punkcie 8., Powyższy wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapadł w następującym stanie...

II OSK 801/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt II...
., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., W uzasadnieniu Sąd podał, że decyzją z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], Wójt Gminy S., po rozpoznaniu wniosku M. K., odmówił...

II OSK 788/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy oddala...
Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2014 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy., Powyższe...

II OSK 1230/09 - Wyrok NSA z 2009-11-13

pozwolenia na budowę z [...] października 2007 r. został złożony w terminie ważności ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu warunków zabudowy...
nieruchomością na cele budowlane. Organ stwierdził, iż projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w/w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

II OSK 3033/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

Odwoławczego w Opolu z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
warunków zabudowy., Wyrok powyższy został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym., Wnioskiem z 12 września 2018 r. skarżący złożył wniosek o ustalenie warunków...

II OSK 1558/14 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. sp. z o.o....
.' z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] maja 2013 r. (nr [...]) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...

II OSK 2288/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza...
tego samego organu z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy., Wyrok został wydany w oparciu...

II OSK 2773/16 - Wyrok NSA z 2017-10-18

. nr [...] znak [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu działki nr [...] w K.., W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ przypomniał, iż decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r...
. Burmistrz Zdun ustalił na wniosek L. O. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie podlegającej na nadbudowie ścian poddasza oraz zmianie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100