Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

OPK 15/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

./ stanowi podstawę prawną do określenia warunków podziału nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7...
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./., 2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca warunki podziału...

VI SA 13/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

1. Stronami postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek., 2...
. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr 2299/5, po rozpoznaniu w dniu 25 września 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego...

IV SA 536/97 - Wyrok NSA z 1999-04-01

decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek podmiotu, który nie dołączył do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej...
na rzecz wnioskodawcy. Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot...

IV SA 1979/98 - Wyrok NSA z 2000-11-30

Brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że prawo wynikające z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu do ubiegania się wydanie pozwolenia...
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Andrzeja K. na decyzję Wojewody O. z dnia 27 lipca...

OPS 1/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, jest stroną postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający...

OPK 1-5/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

oddziaływania na środowisko /Dz.U. nr 109 poz. 1157/, mogą należeć także sprawy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji nie będących...
Aleksandra K. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,, 2. z dnia 16 czerwca 2000 r. (...) o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną...

IV SA 1015/02 - Wyrok NSA z 2003-10-27

1. Uzgodnień dotyczących sytuowania obiektów w odniesieniu do dróg publicznych nie dokonuje się na etapie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
zabudowy i zagospodarowania terenu warunków obsługi planowanej inwestycji w zakresie komunikacji. W odniesieniu do inwestycji lokalizowanej np. przy drodze krajowej, lub linii...

IV SA 1505/99 - Wyrok NSA z 2001-09-07

1. Zakres ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich jest różny w postępowaniu w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 41 i art. 42...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., 2. Zakres ochrony, przysługującej w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy...

IV SA 2868/00 - Wyrok NSA z 2002-11-28

W sytuacji, gdy określona osoba została uznana za stronę postępowania w decyzji o warunkach zabudowy terenu, wyłączenie jej z postępowania dotyczącego zmiany tej decyzji...
Administracyjny po rozpoznaniu skargi spółdzielni mieszkaniowej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

IV SA 1584/96 - Wyrok NSA z 1998-08-07

1. Ochrona interesów osób trzecich w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim sprawa...
przestrzennego lub przepisami szczególnymi w razie braku takiego planu., 2. Określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych oznacza...
1   Następne >   +2   +5   +10   44