Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 863/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-25

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu są to tzw. decyzje...
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, wcześniej będzie musiała być również wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy...

II SA/Wr 64/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-28

przestrzennego może pojawić się niezgodność pomiędzy planem miejscowym a decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wówczas organ właściwy w sprawach pozwoleń...
na budowę powinien zawiesić postępowanie w sprawach budowlanych i sprawę niezgodności pomiędzy planem miejscowym i decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Wr 2355/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-11-25

przepis prawa uzależnia przyznanie w sprawie statusu 'zainteresowanego'. Nie oznacza to jednak wyłączenia obowiązku badania czy wniosek o ustalenie warunków zabudowy...
i zagospodarowania terenu pochodzi od podmiotu zainteresowanego w sprawie, na rzecz którego zostanie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., 2...

II SA/Wr 1220/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-12-12

zabudowy i zagospodarowania terenu określającą zasady podziału nieruchomości., 2. Dopuszczalność określenia zasad podziału nieruchomości w drodze decyzji o warunkach...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla podziału nieruchomości gruntowych w K.-M., oznaczonych numerami: 2193/2 i 2194/2, w celu wydzielenia drogi dojazdowej...

II SA/Wr 636/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-10-31

w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz przedstawił prawo do dysponowania nieruchomością - działką nr 17/9 przy ul. K. 2, Ś. 23...
., oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 21 listopada 2000 r. Decyzja Prezydenta W. z dnia 30 marca 2000 r. (...) ustalająca warunki zabudowy...

II SA/Wr 2356/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-12

we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 28 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uchyla...
(...) z dnia 30 czerwca 1993 r. odmówił skarżącej Spółce ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu handlowo-usługowego...

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

. 31 ze zm./ opłaty administracyjnej od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidzianej w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
./ rada gminy nie może wprowadzać obowiązku opłaty administracyjnej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów budownictwa mieszkaniowego...

SA/Wr 2655/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-04-23

/, nie stwarza podstawy do odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestorowi, który na określonej nieruchomości zamierza podjąć taką samą...
r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzją z dnia 16 maja 1995 r. nr AiNB.7331-WŻ/169/95, wydaną na podstawie art. 43 ust. 1 i 2, art...

II SA/Wr 1013/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-04-10

/Dz.U. nr 89 poz. 415/, Prezydent Miasta W. ustalił dla Spółdzielni Mieszkaniowej w W. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki Nr 37/3, Nr 37/6...
robotniczego, który jednocześnie podlegać będzie przebudowie na cele mieszkalne., Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu doręczona została stronom...

II SA/Wr 2243/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-03

w W. z dnia 28 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
. 104 par. 1 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku skarżącego Krzysztofa W., odmówił ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego...
1   Następne >   +2   +5   7