Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1191/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-11-25

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, winien zainicjować nadzwyczajny tryb wzruszenia wadliwej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, który mógłby...
/lit. 'a'/ oraz z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /lit. 'b'/. Organ budowlany zobowiązany więc został do ponownego zbadania...

SA/Rz 2749/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-05-19

się lokalizację usług średnio - uciążliwych, a poza tym dysponuje on decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez Burmistrza Gminy Z., przedstawił...
projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy...

SA/Rz 602/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-09-15

Zarządca drogi nie jest organem opiniującym decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ze względu na regulację zawartą w art. 40 ust. 4 ustawy...
Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 6 marca 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...

SA/Rz 1438/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-12

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyduje data złożenia samego wniosku o pozwolenie na budowę., 2. Umowy o charakterze obligacyjnym /np. umowa użyczenia...
decyzję Prezydenta Miasta P. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu budowy wysypiska., W odwołaniu Izabela Z. i Elżbieta M. podniosły następujące zarzuty...

SA/Rz 426/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-16

w mocy zaskarżoną decyzję., W jej motywach wskazał, że istnieje decyzja Burmistrza Miasta D. z dnia 9 sierpnia 2000 r. (...) o warunkach zabudowy i zagospodarowania działek...
., Ograniczenie to następuje zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Natomiast udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem...

SA/Rz 1635/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-07-11

w decyzji z dnia 4 lutego 1998 r. Prezydenta Miasta R. (...) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 4 lutego 1998 r. (...)., W odwołaniu do Wojewody P...
pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą główny kolektor sanitarny fi 0.40 0 fi 0.60 na Osiedlu D. w R. etap II w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy...

SA/Rz 1346/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-10

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a lokalizacja obiektu zgodna jest z MPOZP gminy K...
Gminy K. z dnia 19.101998 r. (...) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 1008/3, warunkującą nabycie przez inwestora prawa do terenu. Uzyskał...

SA/Rz 306/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-11-15

określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę /art. 34 ust. 1-4 powołanej ustawy zwanej dalej prawem...
inwestorzy złożyli w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki położonej w J. przy ul. R. o nr ewid. 1388, wydanej...

SA/Rz 2420/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-06-05

realizacja tego rodzaju inwestycji wymaga w pierwszej kolejności ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu a jej brak stanowi niedopuszczalność wydania decyzji...
może być wydane wówczas, gdy został złożony wniosek w tej sprawie w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zostało wykazane prawo...

SA/Rz 932/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-19

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej dla przedmiotowej inwestycji przez Burmistrza Miasta i Gminy R. nad S. Pozostałe zarzuty dotyczyły...
w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Rozpatrując odwołania w sprawie udzielonego decyzją Starosty N. (...) z 9 września 1999 r. pozwolenia na budowę organ II...
1   Następne >   +2   5