Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 654-655/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-01-05

. Przedstawiony projekt budowlany jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i przepisami techniczno-budowlanymi, w zakresie określonym art. 5 prawa...
zostało wydane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzecznej z prawem, bez należytego sprawdzenia przeznaczenia działki. Ponadto...

II SA/Po 873/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-02-05

Jeżeli według art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./ decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
może być wydana dla tego samego terenu na rzecz wielu podmiotów, to podmiot, któremu wydano już decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania danego terenu...

II SA/Po 2388/02 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-12-11

ust. 1 i 3, art. 42 i art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, ustalił warunki zabudowy...
O. SA. w P. Zarzucał, że z zaskarżonej decyzji nie wynikało dlaczego ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji. Twierdził...

II SA/Po 1579/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-13

Ochrona, interesów osób trzecich w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może następować tylko w takim zakresie, w jakim nie jest objęta...
., Odwołanie od tej decyzji wniosło Przedsiębiorstwo 'A.' Sp. z o.o. zarzucając, iż pozwolenie na budowę jest sprzeczne z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

I SA/Po 224/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-15

od decyzji o zmianach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. oddala skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność par...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tymczasem stosownie do art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...

II SA/Po 260/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-02-13

ekranów akustycznych., Wydanie ww. decyzji zostało poprzedzone ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zawartymi w decyzjach Prezydenta Miasta...
nie zapewni komfortu akustycznego na poziomie określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 3 września 1998 r., W analizie do opinii z dnia 2...

II SA/Po 2094/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-12-14

przestrzennego /art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. 1999 nr 15 poz. 139/., Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
Odwoławczego w P. z dnia 26 października 1998 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargi. Eleonora M. jest właścicielem nieruchomości...

II SA/Po 2684/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-30

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] r. wydanej przez Prezydenta Miasta [...] (decyzja ta obejmuje planowaną budowę budynków handlowo - biurowo - usługowo...
, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W takiej sytuacji dla zamierzonej rozbudowy inwestor musi uzyskać...

II SA/Po 767/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-07-03

6 grudnia 1994 r. oraz z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 20 lipca 2000 r., W odwołaniu od powyższej decyzji Stowarzyszenie Mieszkańców...
par. 1 ust. 1 Kpa utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu podano, że zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy...

II SA/Po 3578/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-20

rozstrzygnięcia - decyzji ostatecznej załatwiającej tą samą sprawę co do jej istoty., Data ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania jest zgodnie z przepisem art. 42...
. Odmienne rozstrzygnięcie, co do terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania zawarte w decyzjach pozbawiają te decyzje cechy tożsamości sprawy, niezbędnej...
1   Następne >   +2   5