Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 3852/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-09-17

1. Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot powinno...
być traktowane jako wydane na rzecz podmiotu nie posiadającego w ogóle decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności...

II SA/Kr 457/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-03-05

Fakt związania organu wydającego pozwolenie na budowę warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie oznacza, że organ ten zwolniony...
zmierzająca do zakwestionowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii J., Andrzeja J...

II SA/Kr 2773/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-04-07

Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot powinno...
być traktowane jako wydane na rzecz podmiotu nie posiadającego w ogóle decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Kr 2616/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-08-29

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Decyzja ta utrzymana została w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze a skarga na decyzję Kolegium została oddalona...
przez Naczelny Sąd Administracyjny,, 2/ wniosek inwestora złożony został w terminie ważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,, 3/ decyzja wydana...

II SA/Kr 1566/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-12-09

Nie można uchylić decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z tego powodu, że pozostaje w sprzeczności z wcześniej wydanymi decyzjami o ustalenie warunków...
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji położonych na innych działkach. skargę oddala w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Kr 346/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-12-06

Ochrona interesów osób trzecich w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może następować tylko w takim zakresie w jakim nie jest objęta...
Mieszkaniowej 'B.' w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 15 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Kr 280/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-12-04

Na etapie ustalenia warunków zabudów i zagospodarowania terenu, nie jest konieczne jest legitymowanie się przez inwestora posiadaniem określonego areału gruntów...
. Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, może wystąpić każdy i warunki te można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy /art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7...

II SA/Kr 354/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-02

uzyskania pozwolenia na budowę uprzedzonego decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
ze zm./, bowiem nie została poprzedzona wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Organ I instancji bezpodstawnie przyjął, iż dla inwestycji...

II SA/Kr 1423/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-24

wskazano, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 22.12.1999 r. utrzymało w mocy własną decyzję stwierdzającą nieważność decyzji orzekającej o ustaleniu warunków zabudowy...
kompetencji z art. 35 ust. 1 pkt 1 'a i b' Prawa budowlanego organ dostrzegł niezgodność pomiędzy decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a miejscowym...

II SA/Kr 2427/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-31

krajobraz. Organ stwierdził, że niezależnie od oceny, czy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej na podstawie przepisów o zagospodarowaniu...
z treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia TPN i jego Statutu...
1   Następne >   +2   +5   8