Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 1802/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-24

Funkcjonowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego i osobno dla przyłącza technicznego /wodno-kanalizacyjnego...
. (...) w przedmiocie nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę. Decyzją z dnia 20 marca 2003 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T...

SA/Bd 2306/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-11

1. Rolą decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wytyczenie ogólnych kierunków projektowanej inwestycji budowlanej, które następnie podlegają dalszym...
, co jednak nie oznacza, że wydana w takiej sytuacji decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu narusza prawo., 3. Interesy osób trzecich muszą być brane...

SA/Bd 1755/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-04

1999 nr 15 poz. 139 ze zm./ i uprawnienia z tego tytułu nie mogą być dochodzone w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy...
i zagospodarowania terenu. Autorom koncepcji planistycznej, wykorzystanej do opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie przysługuje więc status strony...

SA/Bd 2048/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-25

przesłanka do zawieszenia postępowania przed organem prowadzącym sprawę z wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/. Naczelny...
kwietnia 2003 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta B...

SA/Bd 1266/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-09

. z dnia 19 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę Decyzją z dnia 9 września 2002 r. Wójt Gminy...
Aleksandra J. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działkę nr 320/1 położoną w U. dla inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej...

SA/Bd 1562/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-17

Decyzją z dnia 12 grudnia 2002 r. (...) Prezydent Miasta B. odmówił Wacławowi Ł. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy garażu...
warunków określonych w ustawach., W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, teren wnioskowanej inwestycji określony jest jako teren istniejącej zabudowy...

SA/Bd 2055/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-25

3 kwietnia 2003 r. (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
Inspektora sanitarnego w I. z dnia 13 października 2000 r., Utrzymanym w mocy postanowieniem organ I instancji zaopiniował pozytywnie projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy...

SA/Bd 2037/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-20

., W uzasadnieniu wskazano, iż w dniu 25 maja 2000 r. do Urzędu Gminy W. wpłynął wniosek PTK 'C.' o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu odnośnie...
z dnia 21 sierpnia 2000 r. odmówił wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a to wobec sprzeczności wskazanej lokalizacji z ustaleniami...

SA/Bd 502/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-20

z Urzędu Miasta w C. - w dniu 30 kwietnia 1996 r. (...), decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której zawarte są pouczenia o konieczności uzyskania...
w tym czasie wiążącą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...), która akceptowała zmianę lokalizacji kiosku, ale równocześnie zobowiązywała inwestora...

SAB/Bd 20/03 - Postanowienie NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

i występowania w związku z tym o stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogłoby wstrzymać bieg terminów załatwienia sprawy...
1   Następne >   2