Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 800/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-11-19

w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym...
. Jak zaś stanowi art. 39 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r. ustalenia warunków zabudowy wymaga każda zamiana zagospodarowania terenu. Taką zmianą...

SA/Bk 574/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-01-14

1. Organ administracji publicznej rozpatrując wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przy dokonywaniu oceny zgodności zamierzenia inwestycyjnego...
Odwoławczego w B. z dnia 18 marca 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - skargę oddala. Burmistrz Miasta S. decyzją...

SA/Bk 1799/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-03-14

inwestycyjnego z niezbędnymi urządzeniami, dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ostateczne decyzje o warunkach zabudowy...
o pozwoleniu na budowę, sprawdził zgodność przedłożonego do zatwierdzenia projektu z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych...

SA/Bk 253/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-11-15

zagospodarowania terenu. Wymaga, zatem uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - to nie spełnił przesłanek z art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89...

SA/Bk 1537/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-02-27

lipca 1994 r. /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dowód...
zgodność przedłożonego projektu zarówno z prawem miejscowym, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i przepisami techniczno-budowianymi...

SA/Bk 409/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-08-20

lutego 2002 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej jej wydanie decyzji Prezydenta B...
. (...) z 3 stycznia 2002 r.; (...). Prezydent B. decyzją z dnia 3 stycznia 2002 r. ustalił na wniosek 'E.-T.' Piotr Ż. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu...

SA/Bk 1848/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-09-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 8 października 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - stwierdza...
do Burmistrza miasta i Gminy w Ł. wniosek Henryka S., zamieszkałego w miejscowości Ł.-D. 116, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działek nr 162 i 164...

SA/Bk 1328/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-02-15

jest także ich zarzut zawarty w piśmie z dnia 11 września 2000 r., że w sprawie nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ponieważ decyzją z dnia 12 kwietnia 2000...
r. /znak RG.7331-21/00/, na wniosek Piotra T., Burmistrz Miasta K. odmówił ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działkę nr geodez. 1985 w K...

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

Postanowienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm...
Zarządu Miasta B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 26 lipca 1996 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu budowy...

SA/Bk 402/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-26

Gminy ustaliła opłatę administracyjną 'za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dotyczy domków letniskowych', w wysokości 150 zł. Postanowienie to jest sprzeczne...
administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, o ile nie są one objęte przepisami o opłacie skarbowej. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy...
1   Następne >   +2   5