Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 312/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-17

Toczące się postępowanie o zwrot nieruchomości nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny...
Odwoławczego w Ł. z dnia 13 stycznia 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia 13 stycznia...

II SAB/Łd 57/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-03-18

Kompetencje wójta w zakresie wydawania decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu...
przejąć odpowiedzialności za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy do jej wydania jest ustawowo zobowiązany inny organ. Naczelny Sąd...

II SA/Łd 2524/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-02-22

poz. 414 ze zm./, uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu jest wymagane dla zamierzonej zmiany zagospodarowania terenu, polegającej...
tylko wtedy będzie mógł skorzystać z nieruchomości na cele inwestycyjne, jeżeli pozostaje w obrocie prawnym obowiązująca decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

II SA/Łd 1277/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-05-31

W przypadku prawomocnej odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez organ samorządowy organ nadzoru...
zagospodarowania przestrzennego, chyba że projekt i lokalizacja inwestycji odbiega od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania. Naczelny Sąd Administracyjny...

II SA/Łd 88/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-07-23

., Decyzję uzasadnił tym, iż inwestor przedłożył decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością...
Ł. z dnia 10.07.2000 r., (...) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji w brzmieniu: 'Teren na którym obowiązuje bezwzględny zakaz lokalizowania...

II SA/Łd 123/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-12-06

1998 r. (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P.-T...
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./ odmawiającą Halinie D. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanej...

II SA/Łd 1554/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-10-14

., prawo dysponowania nieruchomością (...) i umowę dzierżawy, z dnia 8 lipca 1999 r. oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) z dnia 30.08.1999 r...
w Z. wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której zalecił zachowanie warunków wynikających z uzgodnienia projektu decyzji z WSSE i WOŚUW w S...

II SA/Łd 1799/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-09-03

w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykazał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2...
zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Łd 1681/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-01-10

jej podjęcia., W uzasadnieniu uchwały podano, iż właściciel dziatki nr 6/2 we wsi (...) zwrócił się o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu tej działki...
, aby możliwe było ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, bez konieczności sporządzania zmiany...

II SA/Łd 147/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-08-22

inwestora, a nie został powiadomiony o wszczęciu postępowania przez organ pierwszej instancji, ani też nie doręczono mu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę. Skarżący wyjaśnił, że projektowana zabudowa działki sąsiedniej będzie stanowiła zagrożenie pożarowe dla jego zabudowań...
1   Następne >   +2   4