Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 3-4/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-10-30

. (...)z dnia 24 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy przy ulicach P. i Ż. w P. oraz (...) z dnia 24 kwietnia...
. uchwał Rady Miejskiej w P. z dnia 24 kwietnia 1999 r. (...) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy przy ulicy P. i Ż. w P...

OSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 140/., 2. W decyzji...
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 140/, zwanego dalej...

OSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-21

warunkach nie mogąc korzystać z nieruchomości., Wojewoda (...), odpowiadając na skargę, wniósł o jej oddalenie i podtrzymał pogląd wyrażony w zaskarżonej decyzji...
jej zabudowy przez współwłaścicieli, Alicja J. w podaniu z dnia 29 sierpnia 1995 r. zwróciła się do Zarządu Miasta w O. o wykup działki lub zmianę przeznaczenia...