Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPS 1/10 - Uchwała NSA z 2010-11-29

Warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy, o którym mowa w art.61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U....
Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - przedstawionego do rozstrzygnięcia...

II OPS 3/16 - Uchwała NSA z 2017-02-27

W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów...
o warunkach zabudowy znalazły się zapisy pozwalające na realizację inwestycji bezpośrednio przy granicy lub 1,5 metra od niej, to określenia dopuszczalnego usytuowania...

II OPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-10-03

obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować...
wszystkich ustaleń i warunków wymaganych przepisami prawa dla realizacji robót budowlanych, dlatego też w takim przypadku art. 50 ust. 1 pkt 4 in fine Prawa budowlanego należy...

II OPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-12-16

równego traktowania obywatela i poczucia sprawiedliwości podmiotów, które występowały o uzyskanie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, ale z uwagi na inne przeznaczenie...
o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o ustaleniu warunków zabudowy'. Również w wyroku NSA z dnia 17 maja 2010 r., sygn. II OSK 878/09 (LEX 597928) wskazano...

II FPS 1/09 - Uchwała NSA z 2009-04-27

. Presnarowicz, Dom Wydawniczy ABC 2002 r., s.190-192), a więc decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekt budowlany, decyzja w przedmiocie pozwolenia...
. a i art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków...

I OPS 1/22 - Uchwała NSA z 2022-06-30

przy wywłaszczaniu nieruchomości, tj. m.in. art. 128 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Wskazał przy tym, że podmiotowym warunkiem zastosowania powołanego art. 128...
wynika, że warunkiem skutecznego przedstawienia zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jest okoliczność...

I FPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-06-24

od warunków, których nie przewidują przepisy ustawy o VAT. Zdaniem skarżącej w konsekwencji tych naruszeń prawa organ błędnie uznał, że świadczone przez nią kompleksowe...
kompleksowe polegające na trwałej zabudowie meblowej z uprzednio nabytych komponentów, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym...

I OPS 3/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

warunki społeczno-gospodarcze. Znaczna część ludności mieszka we wsiach lub w innych małych miejscowościach, niejednokrotnie w zabudowie rozproszonej (kolonijnej...
przy tym zauważyć, iż w warunkach wiejskiej zabudowy rozproszonej dzieci dojeżdżające środkami komunikacji publicznej zwykle samodzielnie dochodzą do przystanków autobusowych...

I OPS 1/23 - Uchwała NSA z 2024-04-10

- co jest prawnie wykluczone. Decyzja uwzględniająca w takich warunkach wniosek dekretowy spadkobiercy byłaby rażąco sprzeczna z prawem i z pewnością niewykonalna w sposób trwały...
dekret warszawski ówczesny prawodawca nie brał pod uwagę obrotu roszczeniami czy chociażby samymi budynkami, to jednak wykładnia art. 7 dekretu w obecnych warunkach...

II OPS 2/15 - Uchwała NSA z 2015-10-19

, powstaje pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości, zgodnie z art. 199 K.c.' Wojewoda [...] wskazał, iż Sąd Najwyższy w dniu 27...
dostarczającą ciepłą wodę do lokali, a jednocześnie nie dotyczą one kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości bądź liczby kondygnacji budynków...
1   Następne >   3