Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 1/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, jest stroną postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający...

OPS 13/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

z projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nastąpi rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowania gruntu...
komunikacyjne i na cele niezbędne do korzystania z tych obiektów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do decyzji o warunkach zabudowy...

OPS 7/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

w tym przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla odrębnego obiektu, który ma być wzniesiony wewnątrz budynku /nie wiadomo co miałaby zawierać decyzja...
o warunkach zabudowy, zaś w konsekwencji podważałoby to racjonalność ustawodawcy/., Wszystkie te rozważania schodzą jednak na plan dalszy, skoro w sprawie brak...

OPS 11/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-10-11

/ONSA 1995 Nr 4 poz. 154/ przyjęto, że decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może wpływać na sposób wykonywania własności sąsiednich nieruchomości...
w konkretnej sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, że załatwienie sprawy dotyczy bezpośrednio jego sfery prawnej, z wszystkimi...

OPS 3/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-06-21

wieczystego użytkowania, na której stosownie do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 6 września 1995 r. i decyzji z dnia 31 maja 1996 r...
od tej decyzji Spółdzielnia podniosła, iż otrzymała decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, w której nie sprecyzowano zaleceń odnośnie zagospodarowania...

OPS 16/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-03-20

Sanitarnego z dnia 14 marca 1997 r. (...) w przedmiocie opinii warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pawilonu handlowego po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2000 r...
Sanitarnej /Dz.U. 1998 nr 90 poz. 575 ze zm./, uwzględniając skargę inwestora - Kazimierza F. zaopiniował pozytywnie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto...

OPS 17/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-03-29

była odmowa przyjęcia od niej wpłaty przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Nauki w K., ponieważ Spółdzielnia nie uzyskała stosownego określenia warunków zabudowy...
Wydatki warunkujące wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa...

OPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

będą interesu prawnego gminy, np. w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, czy w sprawach dotyczących zameldowania. Istnieją jednak kategorie spraw...
zasady prawdy obiektywnej i zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. W warunkach rozpoznawanej sprawy ten aspekt jest wyraźniejszy, gdy zważy...

III AZP 11/84 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1984-12-31

za trafny., Zasadniczą intencją ustawy z 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi było stworzenie warunków do działania w kierunku wdrażania ładu...
państwa z powodu nieprzystąpienia do jej zabudowy w trzyletnim okresie od nabycia dotyczy tylko osoby, która nabyła ją od Państwa, gdyż powołany przepis art. 15 ustawy...

OPS 4/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

przez odroczenie jej wykonania i zezwolenie na czasowe wykorzystanie obiektu w razie zaistnienia określonych w ustawie przesłanek /warunków/. Jest to więc w istocie...
, że ma być uchwalony nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, który prawdopodobnie umożliwi jego zabudowę, a ponadto w sprawie zabudowy innych...
1   Następne >   2