Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 15/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

./ stanowi podstawę prawną do określenia warunków podziału nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7...
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./., 2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca warunki podziału...

VI SA 13/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

1. Stronami postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek., 2...
. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr 2299/5, po rozpoznaniu w dniu 25 września 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego...

OPK 1-5/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

oddziaływania na środowisko /Dz.U. nr 109 poz. 1157/, mogą należeć także sprawy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji nie będących...
Aleksandra K. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,, 2. z dnia 16 czerwca 2000 r. (...) o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną...

OPK 26/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

Decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawana przez prezydenta miasta na prawach powiatu, nie wymaga podjęcia przez starostę...
Rz. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego...

OPK 14/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

Odmowa uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obszarów objętych ochroną...
inwestycji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W.Grudzieckiego w sprawie z odwołania Romana...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/., 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się stosownie do art. 40 ust...
postępowania i wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego?, podjął następującą uchwałę: 1. Uchwałą...

OPK 35/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-05-19

z odwołania P.-O. C. sp. z o.o. w P. od decyzji Burmistrza Gminy Warszawa-(...) z dnia 25 maja 1996 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
/?, 2. W wypadku odpowiedzi pozytywnej czy do kompetencji prezydenta m.st. Warszawy należy wydawanie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

OPK 13/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

o stwierdzenie nieważności z urzędu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia 1 kwietnia 1998 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji...

VI SA 20/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-04

1. Stroną postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek., 2...
Mieczysława P. oraz Łucji i Stefana Sz. od decyzji Prezydenta Miasta E. z dnia 12 czerwca 1995 r. nr ANB/U/7324/105/95 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

nr 10 poz. 46 ze zm./ organem właściwym do wydania postanowienia, o jakim w tym przepisie mowa, jest organ właściwy do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, czy też organem tym jest organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. W związku z tym skład orzekający postanowieniem z dnia 21...
1   Następne >   +2   4