Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 2949/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-11

decyzji w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy, zastosowania się przez Zdającego do treści Instrukcji dla zdającego w sposób ścisły i precyzyjny...
dla Komisji Egzaminacyjnej do zadania z zakresu prawa administracyjnego';, ‒ nieustalenie, czy wniosek o ustalenie warunków zabudowy spełniał warunki formalne...

VI SA/Wa 325/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

w zadaniu stanie faktycznym, Z. K. wnioskiem z dnia 5 stycznia 2015 r. zwrócił się do Burmistrza [...] o ustalenie warunków zabudowy. We wniosku podał, że stanowiąca...
postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Z. K., odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wolno stojącego wraz...

VI SA/Wa 249/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-10

Krotoszyna o ustalenie warunków zabudowy niezabudowanej działki położonej w Krotoszynie przy ul. Polany o numerze ewidencyjnym 30/1. Jako proponowany sposób zagospodarowania...
k.p.a., odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wnioskowanego budynku. W uzasadnieniu organ podał, że planowana inwestycja nie spełnia...

II GSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2014-10-17

), ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren (pkt. 7). Zdaniem Komisji w świetle art. 36a ust. 5...
, jak również ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień...

VI SA/Wa 926/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy., K. jest spółką, której wspólnikami są wyłącznie osoby...
, że pomyliła organy (Urząd Gminy w [...] z Burmistrzem [...] ) przy opisie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego, braku decyzji o warunkach zabudowy...

OSK 1048/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

przez organ odwoławczy. Władze miasta nadały też temu budynkowi stały adres. Wydanie decyzji z dnia 31 lipca 1998 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
. decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, która wskazywała na stałą lokalizację budynku, co pozwoliło skarżącej sądzić, że mimo, iż początkowe zezwolenia...

VI SA/Wa 705/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

Miasta (art. 92 § 1 pkt 4 Prawa o notariacie); brak oświadczenia zbywcy o braku wydanej dla nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy (informacja istotna dla nabywcy...
, pełnego adresu zamieszkania Prezydenta Miasta, nie złożenie oświadczenia zbywcy o braku wydanej dla nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy, co stanowi informację...

VI SA/Wa 927/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-20

rejestru zabytków,, - dla nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
wydanej dla nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy, co jest informacją istotną dla nabywcy., • Brak oświadczenia Gminy o nie uchwaleniu przez jej Radę innych bonifikat...

II SA/Wr 1923/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-16

tej inwestycji, tj ulicy miejskiej - dla prawa własności skarżącego nie będą mogły w trakcie ewentualnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia...
przestrzennego, przyjęta w oparciu o art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 199r. nr 15 poz. 139 ze zm.). Warunki skargi...

II GSK 321/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość nie była objęta żadnym obowiązującym planem miejscowym, nie została też objęta decyzją o warunkach...
wymogi formalne określone w art. 57 § 1 p.p.s.a., gdyż skarga nie zawierała wniosków. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że skarga poza warunkami wskazanymi w art. 57 § 1...
1   Następne >   3