Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

IV SA/Po 245/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-17

o ustalenie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta P. z dnia...
. [...] w P. (dz. Nr [...]) oraz wezwaniu właściciela [...] Sp. z o.o. sp. j. do wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta P. o ustalenia warunków zabudowy dla ww. budynku...

II SA/Op 10/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-26

o ustalenie warunków zabudowy zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., z tego względu, że taka ostateczna decyzja środowiskowa powinna istnieć już w dniu...
złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, 2. (...) brak w obiegu prawnym ostatecznego rozstrzygnięcia o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań czyni niedopuszczalnym...

II OSK 1854/16 - Wyrok NSA z 2017-05-23

. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i przekazania sprawy do ponownego...
. z dnia [...] 2015r.uchylającego postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia...

II SA/Kr 408/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-07-15

z późn. zmianami) odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: 'budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce...
nr.....) obr. .....'. W uzasadnieniu podniesiono, że :, 1. z wniosku T.G. i A.G. , prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy,, 2. w dniu [...] .10.2008r...

II SA/Po 176/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-05

. 717 ze zm.) zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków jednorodzinnych...
zabudowy terenu winno następować w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust 1 ww. ustawy). Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu winny...

II SA/Łd 420/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-08

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji - oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...]roku nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S., po rozpatrzeniu...
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 14 szt. budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 1693, 1694, 1695 (obręb Miasto W.), działając...

II SA/Gd 524/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. Wnioskiem z dnia...
23 marca 2007r. G. M. wystąpiła do Wójta Gminy o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku oraz adaptacji budynku...

II SA/Bk 656/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-01-23

W toczącym się postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy nie może być zagadnieniem wstępnym kwestia wykonania przez inwestora pewnej części robót budowlanych...
o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę U podstaw podjętego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia., Inwestor - J. Ż. wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Cz. B. o wydanie...

II SA/Łd 57/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-22

., współwłaścicielki 'A' spółki cywilnej, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku przedszkola wraz z niezbędną...
. decyzji o warunkach zabudowy., Kwestionując powyższą decyzję odwołanie wniosła A. K., Samorządowe Kolegium Odwoławcze, przywołaną na wstępie decyzją, po rozpoznaniu...

II SA/Bk 441/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-05-09

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, wydanej przez Burmistrza Miasta S. dnia [...] grudnia 2014 r. a następnie zmienionej decyzją z dnia [...] maja 2015 r. i z dnia...
[...] października 2015 r. Poziom projektowanego poziomu parteru został określony w decyzji o warunkach zabudowy - do 1 metra - natomiast faktycznie wybudowany wynosi...
1   Następne >   +2   +5   +10   87