Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II SA/Po 904/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2016 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę...
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (dalej w skrócie: 'WZDW') odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji - budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej...

II SA/Sz 625/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-11

o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r...
. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., Jednocześnie wyjaśnić należy, że chociaż w powołanym przepisie mowa jest o warunkach zabudowy, to nie ulega wątpliwości, że przepis...

V SA/Wa 2676/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

o liczbie mieszkańców wynoszącej co najmniej ...), niezależnie od obszaru danej jednostki podziału administracyjnego, warunków terenowych, charakteru zabudowy i gęstości...
, charakter i rodzaj tych robót, warunki terenowe, charakter zabudowy oraz gęstość zaludnienia, a nie jedynie poprzez kryterium dotyczące liczby ludności w miejscowości...

II GSK 1435/13 - Wyrok NSA z 2014-10-09

jednostki podziału administracyjnego, warunków terenowych, charakteru zabudowy i gęstości zaludnienia., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie strona...
to dotyczy procedur wskazanych w umowie o dofinansowanie w zakresie zamówień publicznych, przez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...

I SA/Ol 71/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków...
załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)., Biorąc powyższe pod uwagę IZ uznała, iż stwierdzone u beneficjenta naruszenia wpłynęły na ograniczenie...

V SA/Wa 2403/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-26

postępowaniach o udzielenie zamówienia pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione. Jednak w ocenie organu warunki udzielenia pierwszego...
z tych przetargów w sposób znaczący różniły się od warunków drugiego przetargu oraz kontrolowanego postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, co skutkowało...