Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2332/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] marca 2011r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek M. T...
., warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą 'Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na dz. nr [...] obr. [...] Śródmieście przy ul. [...] w Krakowie...

II SA/Kr 1105/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-30

w [...] z dnia 23 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza...
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

II SA/Ke 936/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-04-06

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2021 r. [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. zasądza...
. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni...

II SA/Wr 165/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...
) z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hotelu wraz...

II SA/Po 371/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

nieważności decyzji Burmistrza Z. z dnia [...] 2014 r. nr [...] znak [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu działki nr [...] w Konarzewie., Przedmiotowe decyzje...
zostały wydane w następującym stanie sprawy., Decyzją nr [...] z dnia [...] 2014 r. Burmistrz Z. (dalej również: Burmistrz) ustalił na wniosek L. O. warunki zabudowy...

II OSK 539/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy oddala...
o warunkach zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. Burmistrz D. - po rozpatrzeniu...

II SA/Łd 134/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-21

Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 grudnia 2021 r. nr KO.420.164.2021 w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wraz z określeniem zasad podziału nieruchomości nr [...],[...] i [...] w S., gm...

II OSK 801/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt II...
., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., W uzasadnieniu Sąd podał, że decyzją z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], Wójt Gminy S., po rozpoznaniu wniosku M. K., odmówił...

II SA/Lu 71/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-04-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę...
wydania decyzji o warunkach zabudowy na istniejący budynek dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami oraz zbiornikiem...

II SA/Sz 804/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-19

A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę...
[...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia [...], nr [...], ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie dwóch boksów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100