Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Lu 763/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-08

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...] czerwca 2006 r...
. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] maja 2006 r., która odmawiała L.S. ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu...

OPK 25/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

projektu decyzji Wójta Gminy H. z dnia 24 marca 2000 r. (...) ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2001 r. na posiedzeniu...
H. wystąpił do Starosty Rz. o uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska projektu decyzji w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działek nr 941, 1200...

IV SA 1821/00 - Wyrok NSA z 2002-06-19

budowlany inwestycji odpowiada wymaganiom określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym zakresie organy orzekające w sprawie prawidłowo oceniły...
, że zamierzenie inwestycyjne mieści się w warunkach określonych w decyzji Burmistrza Miasta M., ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania spornej inwestycji., Nie mógł...

IV SA 287/99 - Wyrok NSA z 2000-02-02

, opracowanej przez biegłego oraz ustalenia, zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 12 sierpnia 1996 r., a także uwarunkowania sformułowane...
jest przez 8 godzin 10 razy w miesiącu. Ustalenia takie zawarte są zarówno w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji, jak i w projekcie...

II SA/Wr 611/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-04

przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U....

SA 645/80 - Wyrok NSA z 1980-12-30

. 119 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...
. Stanisława T. jest stwierdzenie, że 'z racji wymogów naświetlenia nie zachodzą żadne warunki i przesłanki zmian na budowie przy ul. B. nr 29', natomiast biegłego inż...

I SA/Ol 48/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-07

Zakładu, za zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych należy uznać takie warunki bytowe osoby zobowiązanej, które powodują trwałe zagrożenie dalszej egzystencji poprzez...
i wszczynania postępowania egzekucyjnego wobec perspektywy, że zobowiązanie zostanie zrealizowane w ramach układu ratalnego. Z warunków zawartego układu zobowiązany wywiązuje...