Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Po 670/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-28

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2012r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy; oddala skargę...
. nr [...] ([...]) o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury technicznej dla Obsługi Centrum Handlowego 'M...

II SA/Kr 1253/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-29

., znak [...], orzekającej na wniosek 'E' spółka jawna z siedzibą w O. warunków zabudowy dla działki nr '1' położonej w W. przy ul. [...] dla inwestycji pod nazwą 'Budowa...
. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że nie neguje możliwości wydania więcej niż jednej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla tego samego terenu...

OSK 878/04 - Wyrok NSA z 2004-10-28

.'. Jednocześnie organ wojewódzki umorzył postępowanie., W uzasadnieniu wyroku sąd podał, iż Wojewoda wskazał, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
określony w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, liczony od dnia wydania decyzji przez organ drugiej instancji., Od decyzji Wojewody, w dniu 19 sierpnia 2003...

II SA/Kr 789/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 maja 2021r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy skargę oddala. Wspólnota Mieszkaniowa...
. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki [...] przy ul. [...] [...], zaskarżając ją w całości., Zaskarżona decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym...

SA/Sz 1942/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-23

nastąpiło zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] r. Nr [...] oraz nr [...] z dnia [...] r...
umożliwienia wnioskodawcy- Spółdzielni Mieszkaniowej B. budowy przyłącza gazowego zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania...

SA/Bd 2644/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-04

organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie. W uzasadnieniu wskazał, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w oparciu o którą było prowadzone...
postępowanie, straciła ważność. Według Wojewody termin ważności upłynął 18 marca 2003r., gdyż w tej dacie upłynął czteroletni termin określony w decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Bd 1063/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-23

rzeczoznawcy, wobec braku opisu poszczególnych nieruchomości i transakcji pod względem ich warunków prawnych odnoszących się do możliwości ich zabudowy i aktualnego...
warunki zabudowy na budowę wielorodzinną., Decyzją z dnia [...] 2021 r., [...] Wojewoda [...] utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie., W ocenie organu z ustaleń biegłej...

III SA/Po 637/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-13

również, iż projekt podziału zgodny jest z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] wydaną 23 stycznia 1998 r. przez Wójta Gminy [...]. Stwierdzono...
musi uwzględniać, iż skarżącemu zostały wydane decyzja z dnia 23 stycznia 1998r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działkę nr 473/2 oraz zaświadczenie Wójta...

II SA/Kr 1107/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-22

w [...] z dnia [...] 2000 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Jak wynika z relacji Urzędu...

II SA/Gd 3291/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-12-13

na przeprowadzenie na niej gazociągu wysokiego ciśnienia ON 500 pr 8,4 MPa, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Prezydenta G. (...) z dnia 17 czerwca...
gazociągu w/c W. - G., zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Prezydenta G. (...) z dnia 17 czerwca 1998 r. Gazociąg ma przebiegać m.in....
1   Następne >   +2   +5   +10   100