Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

II GSK 2259/11 - Wyrok NSA z 2013-03-20

, tym razem w odniesieniu do zaworu redukcyjnego samoczynnego działania. Nie spełnia zatem w sposób rażący ustawowego warunku nieoczywistości wynalazku. Zabudowa zaworu...
spełnione ustawowe warunki wymagane do ich uzyskania, jakim jest tryb postępowania spornego, o którym mowa w tytule VII tej ustawy (art. 255-258 p.w.p.). Postępowanie sporne...

VI SA/Wa 1808/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

(bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach; usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne...
charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane...

VI SA/Wa 2463/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-18

2013 r. wpłynął do Urzędu Patentowego wniosek J. K., prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą '[...]', o unieważnienie patentu w całości, jako niespełniającego warunków...
prawny w żądaniu unieważnienia spornego patentu, gdyż uprawniony domagał się od wnioskodawcy zaprzestania naruszania spornego patentu. W tych warunkach interes prawny...

VI SA/Wa 1848/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane...
do uzyskania patentu. Oznacza to m.in., że na tych samych warunkach - wykazania, że nie zostały spełnione ustawowe warunki rejestracji - może być unieważniony wzór...

VI SA/Wa 2500/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

techniczne do ich realizacji oraz ewentualnie warunki, w których one się odbywają (np. temperatura, czas trwania, ciśnienie, itp.) i stosowane surowce. Organ wskazał, że wszystkie...
jako oddziaływanie na materię uporządkowanej według ustalonej z góry kolejności, ani też przez środki techniczne do ich realizacji czy ewentualnie warunki...

VIII SA/Wa 881/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-11

. Powyższe dotyczy w szczególności dokumentacji technicznej, będącej własnością [...], mającej udowodnić według wnoszącej sprzeciw, specyfikację Istotnych Warunków...
. Sprzeciwiająca nie przedstawiła także dowodów na okoliczność, która dokumentacja załączona do akt sprawy stanowi specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wobec...

VI SA/Wa 577/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-04

zgłoszonym jako [...] Atlas. Zarzucił, że Urząd Patentowy RP całkowicie pominął warunki obrotu, a także renomowany i powszechnie znany charakter oznaczenia i wynikającą...
), stal konstrukcyjna, kształtowniki metalowe konstrukcyjne, kształtowniki metalowe do systemów suchej zabudowy wnętrz, kształtowniki metalowe do wykonywania gładzi, w h/m...

II GSK 2404/16 - Wyrok NSA z 2018-09-19

osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Zatem - poza wyjątkiem wystąpienia...
rozpatrywanej sprawy wnioskodawca miał bezpośredni, konkretny i realny interes prawny wykazując, iż nie zostały spełnione ustawowe warunki do udzielenia prawa ochronnego...