Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II GSK 21/17 - Wyrok NSA z 2019-03-27

przestrzennym,, - błędne wyznaczenie obszaru analizowanego dla potrzeb wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,, - brak obligatoryjnych...
zaistniał taki stan, w którym organ przyjął, że występuje brak materialnoprawnej przesłanki ustalenia warunków zabudowy i z tego powodu odmówił żądaniu wnioskodawcy...

VI SA/Wa 562/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

decyzjami o warunkach zabudowy (np. transakcje C3 i C4), jak i nieruchomości stanowiące tereny zielone. Nieruchomość przy ul. [...] znajduje się na terenach lasów komunalnych...
. [...], o przeznaczeniu handlowo- usługowym (wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży 400 m2),, ▪ nieruchomość...

VI SA/Wa 2299/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

z klientem, otrzymać od klienta lub wystąpić o warunki zabudowy, prowadzić konsultacje z sanepidem, p-poż, bhp itd. W trakcie odpowiedzi usłyszała, że najważniejszą rzeczą...
potrzebną do rozpoczęcia projektu jest mapa do celów projektowych. Na jej uwagę, że do wystąpienia o warunki zabudowy wymagana jest aktualna mapa zasadnicza (zgodnie z art...

VI SA/Wa 2309/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-06

działek stanowiących przedmiot wyceny były wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;, dołączył do operatów szacunkowych nieprawdziwe (niewłaściwe) mapy...
szacunkowych, czego skarżący nie wziął pod uwagę, obowiązywała także decyzja Prezydenta Miasta Z. z [...] września 2013 r., ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji...

VI SA/Wa 2613/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-30

, ale nie wspomniał już nic o ustaleniach studium i powołał się tylko na decyzję z kwietnia 2010 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego...
nr [...] o powierzchni 4.700 m2 poczynić z uwzględnieniem treści ww. decyzji o warunkach zabudowy, ale dla drugiej działki tworzącej wycenianą nieruchomości - działki...

VI SA/Wa 1569/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-13

dotyczyło terenów z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy, a mianowicie: 3 nieruchomości - z decyzjami o warunkach zabudowy handlowo-usługowej oraz 5 nieruchomości...
(w tym nieruchomość o cenie jednostkowej maksymalnej) - z decyzjami o warunkach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej., Zaznaczył, że wyceniana nieruchomość...

VI SA/Wa 3689/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-22

z |, |klientem, otrzymać od klienta lub wystąpić o warunki zabudowy, prowadzić konsultacje z sanepidem, p-poż, bhp itd. W trakcie odpowiedzi |, |usłyszała, że najważniejszą...
rzeczą potrzebną do rozpoczęcia projektu jest mapa do celów projektowych. Na jej uwagę, że do wystąpienia o|, |warunki zabudowy wymagana jest aktualna mapa zasadnicza...

VI SA/Wa 1078/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

takiego projektu na teren budownictwa zagrodowego na podstawie decyzji nr [...]. a następnie adaptował ten projekt do warunków konkretnej działki na teren zabudowy mieszkalnej...
obiektu budowlanego, po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji...

II GSK 414/18 - Wyrok NSA z 2018-04-06

ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z kolei według...
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowę., W tym stanie prawnym...

II GSK 2709/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

wielorodzinnej i usługowej. Z 18 zestawionych nieruchomości będących przedmiotem obrotu rynkowego, 8 dotyczyło terenów z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy, a mianowicie: 3...
nieruchomości - z decyzjami o warunkach zabudowy handlowo-usługowej oraz 5 nieruchomości (w tym nieruchomość o cenie jednostkowej maksymalnej) - z decyzjami o warunkach...
1   Następne >   +2   6